MUA B?O HI?M XE HYUNDAI

Mua b?o hi?m thân xe hai chi?u t?i Hyundai Ôtô, quý khách hàng s? ???c nh?n s? ch?m sóc xe toàn di?n v? d?ch v? c?a Hyundai khi xe quý khách hàng g?p b?t k? r?i ro khi s? d?ng. Khi mua b?o hi?m thân xe hai chi?u quý khách hàng s? ???c ?u tiên các d?ch v? sau ?ây:

- Th?m ??nh xe t?i ch?
- Th? t?c s? ???c hoàn t?t và h??ng d?n hoàn toàn b?i các chuyên viên t? v?n b?o hi?m liên k?t v?i Hyundai Ôtô.
- C?u h? 24/7

B?o hi?m thân xe hai chi?u là s?n ph?m b?o hi?m r?i ro toàn di?n cho chiêc xe c?a b?n. Không ch? b?o hi?m h? h?ng v?t ch?t xe và b?o hi?m trách nhi?m t? nguy?n ??i v?i bên th? ba, B?o hi?m thân xe hai chi?u còn có h?ng m?c b?o hi?m tai n?n cho lái xe và ng??i ng?i trên xe.

Hyundai liên k?t v?i các công ty b?o hi?m sau:

B?o Hi?m Liberty Vi?t Nam B?o Hi?m Pjico B?o Hi?m B?u ?i?n B?o Hi?m B?o Vi?t  

 

H?NG M?C B?O HI?M

 
T?N TH?T V?T CH?T XE:  

B?o hi?m toàn b? m?t mát ho?c t?n th?t xe do:

- ?âm, va ho?c l?t ?? do tai n?n
- Cháy, n?, sét ?ánh
- Bão, l?t, ??ng ??t ho?c các thiên tai khác
- Hành ??ng ác ý
- M?t c?p xe
- Và các tai n?n không ?? c?p trong h?p ??ng.

 

B?O HI?M TAI N?N CHO LÁI XE VÀ NG??I NG?I TRÊN XE

        - Th??ng t?t
        - T? vong
        - Chi phí ?i?u tr?B?O HI?M TRÁCH NHI?M ??I V?I BÊN TH? 3:

B?i th??ng trách nhi?m khi ng??i ???c b?o hi?m s? d?ng ph??ng ti?n ho?c ng?i trên xe gây ra th??ng t?t ??i v?i bên th? ba

- Th??ng t?t
- T? vong
- H? h?ng tài s?n
- Chi phí cho d?ch v? pháp lý, lu?t s?

Ghi chú: M?c phí b?o hi?m hàng n?m s? d?a trên s? n?m s? d?ng xe, ph?m vi b?o hi?m, m?c mi?n th??ng, vv…Bên c?nh các ph?m vi b?o hi?m thông th??ng, Hyundai Bình D??ng thông qua nhà cung c?p b?o hi?m còn cung c?p nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t c?a s?n ph?m cùng v?i các d?ch v? h? tr? nhanh chóng nh?:


      B?o hi?m m?t c?p b? ph?n:

Libertylà m?t trong s? r?t ít các công ty b?o hi?m t?i th? tr??ng Vi?tNamcung c?p tùy ch?n b?o hi?m m? r?ng này cho khách hàng, v?i gi?i h?n 2 l?n b?i th??ng / n?m.

B?o vi?t Bình D??ng, PTI áp d?ng b?o hi?m m?t c?p b? ph?n v?i gi?i h?n 1 l?n/1 b? ph?n/ n?m v?i m?c mi?n th??ng 2 tri?u ??ng / b? ph?n; B?o Vi?t Bình Ph??c không áp d?ng m?c mi?n th??ng.


B?o hi?m th?y kích:

Ph?m vi b?o hi?m này th?c s? h?u ích cho khách hàng trong tình tr?ng ???ng sá ng?p n??c r?t d? x?y ra h? h?ng n?ng n? cho xe ô tô, ??c bi?t là nh?ng dòng xe cao c?p.


B?i th??ng xe m?i hoàn toàn:   

S? b?i th??ng xe m?i hoàn toàn trong tr??ng h?p có t?n th?t toàn b? trong m?t n?m ??u tiên k? t? khi mua xe m?i (không tr? kh?u hao xe). Xe c? thì s? ???c b?i th??ng theo giá tr? còn l?i c?a xe (có tr? kh?u hao).


Trung tâm ch?m sóc khách hàng 24/7:         

V?i ???ng dây nóng ho?t ??ng 24/7 B?o hi?m c?a chúng tôi luôn s?n sàng h? tr? gi?i ?áp thông tin, ti?p nh?n thông báo tai n?n và h??ng d?n th? t?c yêu c?u b?i th??ng cho khách hàng.


D?ch v? xe thay th? dùng t?m ch? s?a ch?a  

V?i tùy ch?n b?o hi?m m? r?ng này, trong tr??ng h?p xe ch?ng may b? tai n?n, h? h?ng và c?n ???c s?a ch?a, ph?c h?i trong Garage d?n ??n vi?c khách hàng không có xe s? d?ng, B?o hi?mLibertys? cung c?p m?t xe ô tô ?? khách hàng t?m th?i s? d?ng ?? không làm gián ?o?n công vi?c.


D?ch v? c?u h? giao thông mi?n phí 24/7:       


?? bi?t thêm chi ti?t, vui lòng liên h?:


     Hyundai Kinh D??ng V??ng

     56A An D??ng V??ng, Ph??ng 16, Qu?n 8, TP. HCM
     Hotline: 091 646 0022
     Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016