Khi s? h?u 1 chi?c xe ôtô thì ?ó không ch? là  ph??ng ti?n c?a b?n, mà còn là 1 tài s?n . Theo quan ?i?m c?a Hyundai thì chi?c xe ô tô còn chia s? v?i b?n nh?ng ni?m vui, n?i bu?n .. chia s? nh?ng ?am mê, s? t? hào và ??ng th?i c?ng là nh?ng kho?n c? ??nh c?a b?n trong gói chi tiêu th??ng xuyên .
Tham gia b?o hi?m v?t ch?t xe ( B?o hi?m 02 chi?u ) là khi chi?c xe c?a b?n g?p nh?ng s? c? ( tai n?n ) do ch? ??ng ho?c b? ??ng thì ??u ???c b?o hi?m nh?ng kho?n bù ??p chi phí kh?c ph?c, s?a ch?a thi?t h?i . Giúp b?n ch? ??ng h?n v? tài chính, yên tâm h?n khi chi?c xe ???c ch?m sóc k? l??ng và ??m b?o các tính n?ng s? d?ng an toàn .
 

 
bao hiem vat chat xe hyundai
 
 

Khi mua b?o hi?m, th?c ch?t là b?n ?ang mua m?t t?m gi?y b?o lãnh thanh toán nh?ng r?i ro không mong mu?n có th? x?y ra trong t??ng lai. B?o hi?m ôtô b?i th??ng cho thi?t h?i tài chính phát sinh t? tai n?n liên quan ??n xe ôtô c?a b?n. ?ó là m?t h?p ??ng giao k?t gi?a b?n và công ty b?o hi?m, theo ?ó khi b?n ?óng phí b?o hi?m (mua b?o hi?m) và công ty b?o hi?m cam k?t s? b?i th??ng cho nh?ng thi?t h?i theo quy ??nh trong h?p ??ng b?o hi?m.
 
Khi ?ã mua b?o hi?m, khách hàng nào c?ng mu?n khi x?y ra s? c? s? ???c b?i th??ng nhanh chóng và công b?ng, ???c s?a xe hay thay th? ? gara và ph? tùng chính hãng. Tuy nhiên, ?? có ???c nh?ng ?i?u ?ó, vi?c tìm hi?u c?ng nh? cân nh?c th?t k? tr??c khi ??t bút ký mua các lo?i hình b?o hi?m là vô cùng c?n thi?t. Trong khuôn kh? bài vi?t này, www.hyundaioto.com.vn s? giúp b?n ??c hi?u rõ h?n v? v?n ?? b?o hi?m ôtô c?ng nh? kinh nghi?m cho v?n ?? này.
 
Các lo?i hình b?o hi?m
 
Trên th? tr??ng b?o hi?m ôtô hi?n nay có 4 hình th?c b?o hi?m ph? bi?n g?m:
1. b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i
2. b?o hi?m trách nhi?m dân s? c?a ch? xe ??i v?i hàng hóa v?n chuy?n trên xe
3. b?o hi?m thi?t h?i v?t ch?t xe c? gi?i,
4.b?o hi?m ng??i ng?i trên xe và tai n?n lái ph? xe.
Trong ?ó, b?o hi?m trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i là lo?i hình mà t?t c? cá nhân hay t? ch?c nào s? h?u xe h?i ??u ph?i mua theo lu?t pháp Vi?t Nam.
 
3 lo?i hình b?o hi?m còn l?i hoàn toàn do khách hàng t? nguy?n theo th?a thu?n v?i các công ty b?o hi?m. ??c bi?t trong ?ó, v?i lo?i hình b?o hi?m v?t ch?t xe, công ty b?o hi?m s? b?i th??ng nh?ng thi?t h?i v?t ch?t xe gây ra do nh?ng tai n?n b?t ng?, ngoài s? ki?m soát c?a ch? xe, lái xe trong các tr??ng h?p ?âm va, l?t ??, h?a ho?n, cháy n?, nh?ng tai n?n b?t kh? kháng do thiên nhiên (bão, l? l?t, s?t l?, sét ?ánh, ??ng ??t, m?a ?á, m?t toàn b? xe).
 
Nên mua b?o hi?m lo?i nào?
 
Theo tìm hi?u c?a Hyundai , ?a ph?n nh?ng ng??i ch? s? h?u xe h?i ch? mua thêm b?o hi?m thân v? mà ít khi chú ý t?i các lo?i khác. C?ng theo ?ó, h?u h?t m?i ng??i mua b?o hi?m theo quen bi?t mà không ??c và tìm hi?u k? các ?i?u kho?n trong h?p ??ng v?i công ty b?o hi?m c?ng nh? n?m rõ các quy ??nh và quy trình b?o hi?m.
 
C?ng theo kinh nghi?m bán hàng c?ng nh? s? h?u xe oto c?a Hyundai , m?t l?i khuyên dành cho nh?ng ng??i l?n ??u s? h?u xe là c?n c?n c? vào kh? n?ng tài chính c?ng nh? môi tr??ng ?i l?i c?a mình mà ch?n lo?i b?o hi?m t? nguy?n cho phù h?p. Thông th??ng, v?i các dòng xe có giá tr? trung bình thì nên mua b?o hi?m thân v? và ng?p n??c (th?y kích), các dòng xe sang nên mua thêm b?o hi?m m?t c?p b? ph?n.
 
M?t s? h?ng m?c c?n l?u tâm khi mua b?o hi?m là t?n th?t khi thay th? b? ph?n, b?n c?n làm rõ là thay th? b? ph?n hoàn toàn m?i hay b? ph?n c? t??ng ???ng. ??i v?i b?o hi?m v?t ch?t xe Hyundai, 3 ?i?u kho?n quan tr?ng mà b?n c?n b?t bu?c công ty b?o hi?m ghi vào h?p ??ng là: ?i?u kho?n thay th? m?i so v?i c? không kh?u hao, ?i?u kho?n th?y kích, ?i?u kho?n l?a ch?n c? s? s?a ch?a.


bao hiem vat chat khi mua xe hyundai

 
M?c mi?n th??ng là gì?
 
M?c mi?n th??ng là kho?n ti?n mà khách hàng chia s? r?i ro v?i công ty b?o hi?m trong m?i v? t?n th?t. Ví d?, v?i m?c mi?n th??ng là 1 tri?u VND, khách hàng s? t? chi tr? n?u t?n th?t d??i 1 tri?u VND. N?u t?n th?t là 100 tri?u VND, khách hàng v?n ch? tr? 1 tri?u VND và công ty b?o hi?m s? thanh toán 99 tri?u VND còn l?i.
 
T?t nhiên, khách hàng s? ???c gi?m phí b?o hi?m ?áng k? so v?i vi?c không l?a ch?n m?c mi?n th??ng. M?c mi?n th??ng cao kéo theo m?c gi?m phí c?ng cao. Ch?ng h?n nh? m?c phí b?o hi?m không có m?c mi?n th??ng ??i v?i xe Hyundai Accent 2013  s?n xu?t n?m 2013 kho?ng 9,3 tri?u VND/n?m. N?u ch?n m?c mi?n th??ng là 1 tri?u VND, phí b?o hi?m gi?m xu?ng còn 8,2 tri?u VND/n?m, 5 tri?u VND thì phí b?o hi?m ch? còn 7,6 tri?u VND/n?m (m?c gi?m tùy thu?c vào t?ng công ty b?o hi?m).
 
M?t th?c t? là khi khách hàng l?a ch?n m?c mi?n th??ng s? có xu h??ng lái xe an toàn h?n nh?m ti?t ki?m chi phí s?a ch?a c?ng nh? h?n ch? yêu c?u b?i th??ng ??i v?i nh?ng t?n th?t nh?. Vì th?, ?ó c?ng là m?t cách ?? ti?t ki?m chi phí mua b?o hi?m và h??ng phí b?o hi?m th?p h?n khi ti?p t?c h?p ??ng vào nh?ng n?m sau.
 
Cách mua b?o hi?m ti?t ki?m nh?t
 
M?c phí mà b?n tr? cho công ty b?o hi?m có th? r?t khác nhau, d??i ?ây là m?t vài cách ?? b?n ti?t ki?m ???c ti?n:
 
* Tìm hi?u v? nhi?u công ty b?o hi?m tr??c khi l?a ch?n
M?c phí b?o hi?m c?a các công ty b?o hi?m ??a ra s? r?t khác nhau, ?? có ???c m?c phí t?t nh?t c?a cùng n?i dung b?o hi?m b?n nên l?y báo giá c?a ít nh?t 3 công ty khác nhau ?? ??i chi?u. Tuy nhiên c?ng ??ng v?i ch? nhìn vào m?c phí, b?n c?n t?nh táo ?? tìm hi?u các th? t?c gi?i quy?t khi x?y ra s? c? c?a công ty ?ó c?ng nh? quy mô tài chính, danh ti?ng ?? ch?n l?a phù h?p nh?t. Tham kh?o b?n bè, ng??i thân ?ã có kinh nghi?m s? d?ng ôtô và b?o hi?m là ?i?u c?n thi?t.
 
D?ch v? chuyên nghi?p: Nên ch?n nh?ng công ty b?o hi?m có quan h? v?i nh?ng hãng xe có d?ch v? s?a ch?a chuyên nghi?p ho?c garage uy tín và thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i, s?a ch?a. Tìm hi?u m?c ?? h?p tác c?a công ty b?o hi?m v?i garage, tránh ?i l?i nhi?u l?n vì th? t?c r??m rà. Bên c?nh ?ó là d?ch v? c?u h? 24/24h, ??i ng? nhân viên gi?i quy?t b?i th??ng chuyên nghi?p, t?n tâm, quy trình gi?i quy?t b?i th??ng chu?n hóa v? khung th?i gian,…
 
Hi?n t?i Hyundai Ng?c An ?ang có s? liên k?t ch?t ch? v?i các công ty B?o Hi?m nh? : Liberty , PVI Sài Gòn, PJICO  và AIG . Nên khi tham gia b?o hi?m v?i sieuthihyundai, b?n s? ???c t? v?n c?ng nh? l?a ch?n ???c nh?ng công ty uy tín nh?t c?ng nh? ??m b?o ???c s? ??n bù tho? ?áng và th? t?c ít r??m rà r?c r?i nh?t .
 
* L?a ch?n m?c kh?u tr? cao
M?c kh?u tr? hay mi?n th??ng là s? ti?n n?u t?n th?t v? xe c?a b?n nh? h?n m?c kh?u tr?, ??n b?o hi?m s? không phát huy hi?u l?c. T?n th?t c?a b?n ph?i l?n h?n m?c kh?u tr? thì công ty b?o hi?m m?i b?i th??ng cho b?n. N?u m?c kh?u tr? này t?ng lên, b?n có th? ti?t ki?m ???c phí.
 
Thông th??ng ? Vi?t Nam, m?c mi?n th??ng là 200.000 VND. N?u b?n t?ng lên 1.000.000 VND, b?n có th? ti?t ki?m phí ???c 20-30%, tuy nhiên không ph?i công ty b?o hi?m nào c?ng có l?a ch?n t?ng m?c mi?n th??ng. Nh?ng n?u l?a ch?n ph??ng án này, b?n ph?i lái xe h?t s?c c?n th?n b?i h?u h?t các v?t x??c trên thân xe s? không ???c b?i th??ng.
 
* Mua b?o hi?m k?t h?p ho?c theo nhóm
N?u b?n mua b?o hi?m h? gia ?ình, b?o hi?m ch?m sóc y t? và b?o hi?m xe ôtô t?i cùng m?t công ty b?o hi?m uy tín, b?n có th? s? nh?n ???c m?c chi?t kh?u/gi?m giá nh?t ??nh. Ho?c n?u có ?i?u ki?n có th? mua b?o hi?m cho th?i h?n dài (nhi?u h?n là 1 n?m – m?c thông th??ng hi?n nay).
 
N?u b?n bè ho?c ??ng nghi?p c?a b?n ?ang ??u có nhu c?u mua b?o hi?m, b?n nên t?p h?p l?i và mua theo nhóm s? ???c m?c phí và nhi?u ?i?u ki?n ?u ?ãi h?n. T??ng t? nh? th?, n?u b?n mua qua công ty môi gi?i b?o hi?m. B?i vì các công ty môi gi?i này th??ng t?p h?p ???c nhi?u khách hàng ?? ?àm phán m?t ch??ng trình b?o hi?m riêng v?i các công ty b?o hi?m v?i m?c giá c?c k? c?nh tranh và quy?n l?i ?u ?ãi.
 
Kinh nghi?m quý báu khi mua b?o hi?m
 
Ngoài nh?ng chú ý trong m?c cách mua b?o hi?m k? trên, khi mua b?o hi?m b?n ??ng nên nghe nhi?u v? nh?ng gì ng??i bán gi?i thích mà nên yêu c?u cung c?p cho b?n “Quy t?c b?o hi?m” kèm h?p ??ng, vì ch? có quy t?c b?o hi?m m?i th? hi?n h?t các quy?n l?i, ngh?a v?, các ?i?m lo?i tr? không ???c b?i th??ng.
 
M?t s? khách hàng th??ng không chú ý k? ??n các ?i?u ki?n trong các ?i?u kho?n nh?: quá h?n ??ng ki?m, xe s? d?ng không ?úng m?c ?ích ??ng ký, lái xe khi gây tai n?n không có b?ng lái phù h?p hay mua b?o hi?m thi?u ph?n c?n b?o hi?m. Do ?ó, ?? tránh nh?ng s? su?t có th? gây thi?t thòi cho b?n v? sau thì tr??c khi mua b?o hi?m, b?n c?n nghiên c?u k? các h?ng m?c trong h?p ??ng và cân nh?c các kho?n b?o hi?m m? r?ng.
 
Xác ??nh quy?n và trách nhi?m: khi b?n ch?a ??t bút ký vào h?p ??ng b?o hi?m thì vi?c ?àm phán nhi?u là t?t cho quy?n l?i c?a b?n. Th?c ch?t, công ty b?o hi?m s? ph?i có trách nhi?m l?y, trích t? b?o hi?m c?a t?t c? nh?ng ng??i ?ã tham gia b?o hi?m ?? chi tr? cho các kho?n khi có t?n th?t x?y ra, ?ó là ti?n c?a b?n và quy?n l?i chính ?áng c?a b?n ch? không ph?i là công ty b?o hi?m ?ang “cho” b?n.
 
Ch?n n?i cung c?p d?ch v?: vi?c này khá quan tr?ng, b?i r?t nhi?u công ty b?o hi?m có sân sau là các x??ng, có th? h? công khai, có th? h? không công khai mà ch? “??nh h??ng”. Vì v?y, t?t nh?t là b?n ch?n m?t công ty s?a ch?a có uy tín ??a vào ?i?u kho?n trong h?p ??ng. V?n ?? s?a xe ? ?âu là m?t trong nh?ng v?n ?? ph?c t?p và quy?n l?i trái ng??c nhau nên ch?c ch?n b?n ph?i ???c quy?n ch?n n?i s?a ch?a khi ký h?p ??ng, tránh tr??ng h?p b? tráo ??i ?? kém ch?t l??ng ho?c không chính hãng.
 
Khi x?y ra b?t c? s? c? nào, khách hàng nên thông báo ngay cho ??i di?n công ty b?o hi?m, yêu c?u cán b? b?o hi?m xu?ng hi?n tr??ng l?p biên b?n, tuy?t ??i tránh vi?c thông báo ch?m vi ph?m các quy t?c b?o hi?m.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016