Hyundai i20 Active ??y m?nh m? c?a 1 m?u xe SUV

Hãng xe Hyundai Hàn v?a chính th?c gi?i thi?u m?u Hyundai i20 Active - phiên b?n nâng c?p c?a dòng i20 supermini, i20 Active dài h?n 10mm, r?ng h?n 26mm và cao h?n 50mm so v?i b?n tiêu chu?n. Ngoài ra, kho?ng sáng g?m c?a xe c?ng t?ng thêm 20mm, ? m?c 190mm.
 

Hyundai i20 active trinh lang the gioi xe


Hyundai  i20 Active
???c  trang b? cho h? d?n ??ng c?u tr??c, còn ??ng c? và h?p s? s? m??n t? b?n thông th??ng. Xe v?n hành trên la-z?ng h?p kim 16 inch, ?èn LED chi?u sáng ban ngày, ?èn góc và giá nóc.
 

noi that hyundai i20 activeHyundai i20 Active trang b? ??ng c? x?ng 1.2L công su?t 83 mã l?c, ?i kèm h?p s? 5 c?p, tiêu th? 5,8 lít/100km và ??ng c? diesel CRDI 1.4L công su?t 90 mã l?c, k?t h?p cùng h?p s? sàn 6 c?p, tiêu th? 4,7 lít/100km.

Hyundai i20 Active có gì m?i?

Hyundai i20 Active mang v? ngoài ??y m?nh m? c?a 1 m?u xe SUV mà không ph?i thay ??i quá nhi?u v? thi?t k? c?ng nh? khung s??n. Hyundai không thêm ph? tùng cho i20 Active nh?ng t?ng kho?ng sáng g?m xe thêm 20mm so v?i phiên b?n hatchback, lên 190mm.

 

 


Tuy nhiên, m?t câu h?i ??t ra là, ngay c? v?i Hyundai, li?u m?u xe m?i này – i20 Active – có th?c s? là m?t m?u xe h?p d?n trong phân khúc này hay không? Có th? th?y rõ ràng r?ng, i20 Active là phiên b?n crossover c?a m?u xe Hyundai i20 hatchback v?n ?ang r?t ???c ?a chu?ng. i20 gia nh?p vào m?t phân khúc hi?n ?ang r?t phát tri?n, v?i thi?t k? c?n ??y m?nh m?, cùng nh?ng ???ng nét ??y lôi cu?n.

 

hyundai i20 active co gi moi

 

Hyundai i20 Active thêm nhi?u chi ti?t góc c?nh h?n, cùng v?i l?p s?n ph? m? toàn thân xe, thêm khung g?n bi?n s? và ???ng bao mái ch?c ch?n. Kho?ng sáng g?m xe cao h?n khi?n cho vành xe 16-inch (???c thi?t k? m?i)d??ng nh? khá phù h?p. B? c?n m?i, n?i b?t v?i ?èn s??ng mù l?n. L??i t?n nhi?t hình l?c giác hi?n ??i v?i các thanh ngang, thay vì k?t c?u hình t? ong. Ngoài ra, còn nhi?u trang b? s? khi?n các fan c?a Hyundai thích thú, bao g?m c?m ?èn pha phong cách châu Âu, ???c trang b? thêm ?èn LED ban ngày, chi?u sáng ??nh v? và c? ?èn chi?u góc. M?t ?i?m n?a cho th?y s? tinh t? c?a Hyundai ?ó là n?p bình x?ng n?i b?t và c?t C màu ?en bóng.


Ngoài ra, các thi?t k? và trang b? khác h?u nh? ???c gi? nguyên, ch? có chút thay ??i ? b?ng màu. Nh?ng chi?c xe có màu ngo?i th?t sáng nh? tr?ng ho?c b?c thì n?i th?t s? d?ng 2 tông màu xanh và ?en. V?i nh?ng xe có màu ngo?i th?t t?i h?n nh? màu nâu thì n?i th?t s? s? d?ng màu s?c n?i b?t h?n – màu ?en v?i các ?i?m nh?n màu cam (bao g?m c? c?n s?), trông r?t th? thao.

 

Hyundai i20 active dong xe crossover

 

V?n hành Hyundai i20 Active

??ng c? CRDi 1.4l v?i công su?t 89bhp êm ái, tinh t? v?i t?c ?? vòng quay khác v?i các ??ng c? diesel thông th??ng. H?p s? sàn 6 c?p có th? ho?t ??ng t?t ? c?p s? cao và vòng tua th?p, tuy nhiên có th? t?o ra ?? tr? nh?t ??nh. Dù sao, ?ây v?n là m?t m?u xe v?n hành khá m?nh m?, và cùng v?i vi?c c?i thi?n h?p s? ?ã giúp xe v?n hành linh ho?t h?n các phiên b?n tr??c. Vi?c c?i thi?n v?n hành không th?c s? rõ ràng trên phiên b?n máy x?ng, nh?ng i20 Active v?n là m?t trong nh?ng m?u xe m?nh m? nh?t trong s? các m?u xe 1.2l t?i ?n ??.

V? t?ng th?, v?n hành không quá khác bi?t so v?i phiên b?n tiêu chu?n; b?i ??ng c? h?p s? ???c gi? nguyên. Hyundai cho bi?t ?ã làm l?i h?p s? c?a i20 Active - ? c? phiên b?n x?ng và d?u –giúp xe v?n hành linh ho?t h?n; ti?t ki?m nhiên li?u t?i 6% ? phiên b?n máy x?ng và 11% ? phiên b?n máy d?u.

 

Vô l?ng i20 Active nh? nhàng h?n giúp lái xe ?i?u khi?n linh ho?t trên ph? nh?ng m?t vài tr??ng h?p s? không th?c s? hi?u qu?. M?c dù v?y, chúng tôi v?n ?ánh giá ?ây là m?t m?u xe v?n hành khá ?n t??ng v?i g?m cao h?n tr??c.

Vi?c lái xe theo ?ó c?ng thú v? h?n. H? th?ng treo có 1 chút b?t ti?n, tuy nhiên v?n v?n hành êm ái ? t?c ?? th?p. S? khác bi?t r?t tinh t?, c?n ph?i tr?i nghi?m song song v?i i20 hatchback ?? có ?ánh giá chính xác h?n.

Giá xe Hyundai i20 Active

Chi ti?t giá bán Hyundai i20 Active t?i th? tr??ng ?n ??:

B?n s? d?ng ??ng c? x?ng:

  • i20 Active 1.2: 10.160 USD
  • i20 Active 1.2 S: 11.285 USD

B?n s? d?ng ??ng c? diesel:

  • i20 Active 1.4: 12.132 USD
  • i20 Active 1.4 S: 13.260 USD
  • i20 Active 1.4 SX: 14.136 USD

Giá d? ki?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam ch? t? 619 tri?u ??ng

Ph?i nói r?ng, s?c h?p d?n c?a i20 Active xu?t phát t? m?u xe nguyên b?n c?a nó – i20 – là m?t m?u xe ???c ?a chu?ng và v? ngoài góc c?nh ???c s? d?ng trên phiên b?n Active. Trên h?t, tôi v?n cho r?ng i20 hatchback là m?t m?u xe ?? h?p d?n, nh?ng v?i nh?ng ng??i thích s? khác bi?t, i20 Active ch?c ch?n s? là m?t l?a ch?n t?t nh?t.

 

 

 

Xem thông tin chi ti?t m?u xe Hyundai i20 Active: http://hyundaioto.com.vn/hyundai-i20-active.html  

 


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016