H? th?ng phanh ABS  giúp cho các bánh xe không b? tr??t trên m?t ???ng do ?ó lái xe có th? ki?m soát ???c h??ng ?i c?a xe trong nh?ng pha phanh (th?ng) g?p. Ngày nay r?t nhi?u nhà s?n xu?t cho ra ??i các h? th?ng khác nhau, nh?ng v? nguyên lý ho?t ??ng thì h?u nh? không có gì thay ??i l?n.

ABS ?ã ph? bi?n h?n t?i Vi?t Nam so v?i cách ?ây 5 n?m. G?n nh? t?t c? các m?u xe m?i ra m?t bao g?m c? Hyundai Accent ??u trang b? công ngh? an toàn tiên ti?n này. Tuy nhiên, có m?t ?i?m ?áng chú ý là khách hàng, ??c bi?t là n? gi?i, d??ng nh? ch?a quan tâm nhi?u ??n ABS. Th?m chí nhi?u ng??i c?m lái hàng ngày nh?ng v?n không bi?t xe mình có trang b? hay không và ho?t ??ng c?a b? ph?n này nh? th? nào.

he thong anti-lock ABS

Các thi?t b? ch?ng bó c?ng phanh ABS hi?n ??i g?m m?t máy tính (CPU), 4 c?m bi?n t?c ?? trên t?ng bánh, b?m và các van th?y l?c. Trong tr??ng h?p phanh g?p, n?u CPU nh?n th?y m?t hay nhi?u bánh có t?c ?? quay ch?m h?n m?c quy ??nh nào ?ó so v?i các bánh còn l?i, thông qua b?m và van th?y l?c, ABS t? ??ng gi?m áp su?t tác ??ng lên ??a (quá trình nh?), giúp bánh xe không b? ch?t c?ng (hay còn g?i là “bó”).

he thong phanh absT??ng t?, n?u m?t trong các bánh quay quá nhanh, máy tính c?ng t? ??ng tác ??ng l?c tr? l?i, ??m b?o quá trình hãm. ?? th?c hi?n ???c ?i?u này, h? th?ng s? th?c hi?n ??ng tác ?n – nh? thanh k?p trên phanh ??a kho?ng 15 m?i giây, thay vì tác ??ng m?t l?n c?c m?nh khi?n bánh có th? b? “ch?t” nh? trên các xe không có ABS.

Tác d?ng c?a ABS là giúp quá trình phanh ???c tr?n tru, an toàn. N?u không có ABS, khi tài x? nh?n chân phanh m?t cách ??t ng?t, bánh d?n h??ng s? b? c?ng nên không th? ?i?u khi?n ???c, d?n ??n m?t lái và gây nguy hi?m.

ABS ch? kích ho?t trong nh?ng tình hu?ng phanh kh?n c?p và chân phanh s? rung gi?t ?? báo cho tài x? bi?t nó ?ang ho?t ??ng.
Nh?ng l?u ý v? ABS

Có khá nhi?u ng??i l?m t??ng tác ??ng ch? y?u c?a ABS là gi?m quãng ???ng phanh. Nh?ng trên th?c t? thì không ph?i nh? v?y. Gi?m quãng ???ng phanh không giúp xe an toàn h?n và trên th?c t?, có r?t nhi?u ph??ng pháp th?c hi?n ?i?u này mà không c?n h? th?ng ABS.

L?i ích hàng ??u c?a ABS là cho phép tài x? ti?p t?c ki?m soát ???c h??ng lái và ch?ng hi?n t??ng tr??t khi phanh g?p.

Tuy nhiên, nhi?u nghiên c?u g?n ?ây cho th?y t? l? tai n?n gi?a xe có và không có ABS g?n nh? không khác bi?t. ?i?u này ???c gi?i thích là nhi?u ng??i s? d?ng, ho?c ít nh?t là quan ni?m v? ABS không ?úng. Ngoài ra, tâm lý ? l?i vào ABS khi?n m?t s? ng??i phóng nhanh v??t ?u trong khi n?u ?i xe không có thi?t b? này, h? l?i r?t c?n th?n.
Làm th? nào ?? bi?t h? th?ng ABS ?ang ho?t ??ng t?t ?. Khi b?t công t?c kh?i ??ng ta s? th?y các ?èn tín hi?u l?n l??t sáng lên. ?èn báo h? th?ng ABS s? sáng lên ch?ng vài giây r?i t?t. ?i?u ?ó ch?ng t? h? th?ng ABS trên xe b?n v?n ho?t ??ng bình th??ng. còn khi ?èn báo ABS v?n sáng ho?c b?t sáng khi b?n ?ang v?n hành thì b?n nên ??a xe vào các hãng s?a ch?a cho các chuyên viên xem xét s?a ch?a. Khi ?ang lái xe v?i v?n t?c cao, tình hu?ng khi?n b?n ??p phanh g?p lúc này b?n có th? nghe th?y ti?ng ??ng nh? liên t?c, ??ng th?i b?n s? c?m th?y m?t l?c d?i l?i và rung m?nh ? bàn ??p. các tín hi?u nh? th? chính t? gi?i h?n l?c bám ???ng ?ã ??t. ngay lúc ?ó ?i?u quan tr?ng là b?n ??ng r?i chân kh?i bàn ??p. ch? c?n duy trì m?t l?c nh? lên bàn ??p lúc này thì h? th?ng phanh (th?ng) v?n ho?t ??ng t?t.

Có nguy hi?m gì không khi h? th?ng ABS b? h?ng?. Trong b? ?i?u khi?n trung tâm c?a h? th?ng th?ng ABS có m?t ph?n ho?t ??ng theo c? ch? t? ki?m tra. các phát hi?n l?i s? ???c báo ??n ?èn tín hi?u cho b?n bi?t. tuy nhiên n?u có h? h?ng ho?c tr?c tr?c v? ph?n ?i?u khi?n c?a h? th?ng thì b?n v?n có th? s? d?ng phanh (th?ng) bình th??ng nh? các xe không ???c trang b? h? th?ng ABS khác.
B?o d??ng h? th?ng ABS nh? th? nào?

N?u b?n không ph?i là ng??i có chuyên môn v? h? th?ng này thì công vi?c c?a b?n là luôn ki?m tra bình d?u thu? l?c, ??m b?o l??ng d?u luôn ?? (xem h??ng d?n s? d?ng ho?c v?ch hi?n th? trên bình d?u) ?a xe ?i b?o d??ng ??nh k? t?i các c? s? chuyên môn.
L?u ý khi mua xe

Khi ??n ??i lý ??t hàng, b?n nên xem b?ng th?ng kê xem ABS có ph?i là thi?t b? tiêu chu?n hay không (có s?n khi mua) hay nó là trang b? tùy ch?n (c?n ph?i b? ti?n thêm).


H?u h?t xe sedan hay SUV ? M? ??u trang b? ABS trên c? 4 bánh nh?ng t?i Vi?t Nam, v?n có nh?ng xe ch? có ABS ? hai bánh

Ngoài ra, vi?c thay ??i kích th??c l?p xe c?ng ?nh h??ng t?i ho?t ??ng c?a thi?t b? này. Nguyên nhân là do thay ??i kích th??c l?p s? làm bi?n ??i t?c ?? bánh, d?n t?i các thông s? g?i t?i CPU b? sai và ABS làm vi?c không hi?u qu?. Vì v?y, c?n tham kh?o k? tài li?u h??ng d?n tr??c khi th?c hi?n b?t c? thay ??i nào.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016