Nh?m mang ??n cho khách hàng c? h?i ???c s? h?u nh?ng dòng xe hot nh?t c?a Hyundai trong mùa hè nóng n?c, ??ng th?i nh?n nhi?u ph?n quà h?p d?n, Hyundai Thành Công t? ch?c ch??ng trình ?u ?ãi t? 12/05/2014 ??n h?t ngày 30/06/2014 dành cho các khách hàng mua Accent 4 c?a, Avante, Elantra t?i các ??i lý ?y quy?n trên toàn qu?c. Theo ?ó, v?i m?i xe nh?n trong th?i gian này, khách hàng ???c nh?n 01 phi?u B?c th?m trúng th??ng v?i nhi?u gi?i th??ng giá tr?:

 

  • - 1 Gi?i ??c bi?t : Chuy?n du l?ch Hàn Qu?c cho 2 ng??i, tr? giá 45.000.000 VN?.
  • - 2 Gi?i Nh?t : Máy tính Macbook Air 11inch tr? giá 24.000.000 VN?
  • - 5 Gi?i Nhì : Máy tính b?ng iPad Mini Retina 16Gb Wifi 3G tr? giá 13.000.000 VN?
  • - 10 Gi?i Ba : Phi?u mua hàng t?i h? th?ng Th? gi?i di ??ng t?i kh?p 63 t?nh thành trên toàn qu?c, tr? giá 3.000.000 VN?

 

 

TH? L? CH??NG TRÌNH HYUNDAI KHUY?N MÃI ?ÓN XE CHÀO HÈ

 

1. Tên ch??ng trình Hyundai khuy?n m?i:

?ón xe chào hè, khám phá Seoul

 

2. S?n ph?m khuy?n m?i:

Các dòng xe Avante, Elantra, Accent 4 c?a hi?n ???c Hyundai Thành Công phân ph?i chính th?c t?i Vi?t Nam.

 

3. Th?i gian khuy?n m?i:

T? ngày 12/05/2014 ??n h?t ngày 30/06/2014

 

 

4. Ph?m vi khuy?n m?i:

H? th?ng các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên toàn qu?c.

 

5. Hình th?c khuy?n m?i:

B?c th?m trúng th??ng

 

6. Khách hàng c?a ch??ng trình khuy?n m?i (??i t??ng h??ng khuy?n m?i):

T?t c? các khách hàng (cá nhân, doanh nghi?p) nh?n xe Avante, Elantra, Accent 4 c?a t? ngày 12/05/2014 ??n h?t ngày 30/06/2014 t?i các ??i lý ?y quy?n c?a Hyundai Thành Công trên toàn qu?c. Mua 01 xe s? ???c nh?n 01 phi?u b?c th?m trúng th??ng.

 

7. C? c?u gi?i th??ng:

 

C? c?u

gi?i th??ng

N?i dung gi?i th??ng

Tr? giá gi?i th??ng (VN?)

S? gi?i

Gi?i ??c bi?t

Chuy?n du l?ch Hàn Qu?c 6 ngày 5 ?êm, dành cho 2 ng??i

45.000.000

01

Gi?i Nh?t

Máy tính Apple Macbook Air MD711 11inch 54254G128

24.000.000

02

Gi?i Nhì

Máy tính b?ng iPad Mini 2 Retina Cellular 16GB/Wifi/3G

13.000.000

05

Gi?i Ba

Phi?u mua hàng t?i h? th?ng Th? gi?i di ??ng (6 phi?u, m?i phi?u tr? giá 500.000 ??ng, có giá tr? c?ng d?n)

3.000.000

10

 

Chú thích:

-          Khách hàng có ngh?a v? & trách nhi?m n?p thu? thu nh?p b?t th??ng theo quy ??nh c?a thông t? 84/2008/TT-BTC h??ng d?n thi hành Lu?t thu? thu nh?p cá nhân.

-          Khách hàng ch?u toàn b? chi phí liên quan ??n vi?c nh?n gi?i : ?i l?i, ?n ?, phát sinh (n?u có).

-          Ch? có Gi?i ??c bi?t ???c phép quy ??i thành ti?n m?t. Sau khi khách hàng n?p thu? thu nh?p b?t th??ng (10% giá tr? gi?i th??ng), s? ti?n th??ng s? còn l?i là 40.500.000 ??ng.

 

8. N?i dung chi ti?t th? l? ch??ng trình khuy?n m?i:

a. Cách th?c ti?n hành ch??ng trình khuy?n m?i và tham gia ?? trúng th??ng

-          D? ki?n ngày Th? N?m 10/07, Hyundai Thành Công s? t? ch?c l? b?c th?m ?? ch?n ra nh?ng ng??i trúng gi?i t?i V?n phòng Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Vi?t Nam – Phòng h?p l?n T?ng 8 – Tòa nhà Thành Công – Q.C?u Gi?y – Hà N?i.

-          Ch?m nh?t ngày Th? N?m 31/07, các ??i lý ph?i hoàn t?t vi?c trao th??ng cho khách hàng. ?? nh?n th??ng, khách hàng c?n th?c hi?n th? t?c sau :

§  Xu?t trình các gi?y t? h?p l? & còn hi?u l?c  :

-          CMND ho?c H? chi?u (??i v?i cá nhân)

-          B?n sao công ch?ng Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh (??i v?i doanh nghi?p)

§  Ký (?óng d?u) xác nh?n “Biên b?n bàn giao gi?i th??ng”

 

b. Quy ??nh v? tính h?p l? c?a b?ng ch?ng xác ??nh trúng th??ng:

Thông tin ???c ghi trên phi?u b?c th?m trúng th??ng ph?i ???c ?i?n ??y ?? & kh?p v?i thông tin trên h? th?ng qu?n tr? DMS c?a Hyundai Thành Công.

o   H? tên khách hàng (cá nhân / doanh nghi?p)

o   S? CMND (h? chi?u) ho?c MST doanh nghi?p

o   Model xe

o   S? VIN xe (6 s? cu?i)

o   Tên ??i lý

 

c. Th?i gian, ??a ?i?m và cách th?c xác ??nh trúng th??ng:

-          Cách xác ??nh trúng th??ng : ??i di?n c?a Hyundai Thành Công s? ti?n hành b?c th?m ng?u nhiên các “Phi?u b?c th?m trúng th??ng” tr??c s? ch?ng ki?n c?a ??i di?n các ??i lý , ??i di?n khách hàng, ??i di?n các c? quan ban ngành.

-          D? ki?n ngày Th? N?m 10/07, Hyundai Thành Công s? t? ch?c l? b?c th?m ?? ch?n ra nh?ng ng??i trúng gi?i t?i V?n phòng Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Vi?t Nam – Phòng h?p l?n T?ng 8 – Tòa nhà Thành Công – Q.C?u Gi?y – Hà N?i.

 

d. ??u m?i gi?i ?áp th?c m?c cho khách hàng v? các v?n ?? liên quan ??n ch??ng trình khuy?n m?i :

M?i th?c m?c n?u có, khách hàng liên h? tr?c ti?p các ??i lý ho?c phòng Ch?m sóc khách hàng c?a Hyundai Thành Công : (04) 3.795.699 t? 8h - 17h các ngày th? 2 - 6.

 

9. Trách nhi?m thông báo:

a. Quy ??nh v? trách nhi?m c?a th??ng nhân trong vi?c thông báo công khai chi ti?t n?i dung c?a th? l? ch??ng trình khuy?n m?i :

§  T?i ??a ?i?m bán s?n ph?m khuy?n m?i : b?ng rôn trên toàn h? th?ng ??i lý  ?y quy?n

§  Trên ph??ng ti?n thông tin ??i chúng :

-          Báo m?ng : Dân Trí ; CafeF ; AutoPro ; VnEconomy ; Auto Daily, Google Display...

-          Báo gi?y : Th?i báo kinh t? Sài Gòn

-          Website và Facebook chính th?c c?a Hyundai Thành Công

b. Quy ??nh v? trách nhi?m c?a th??ng nhân trong vi?c thông báo k?t qu? trúng th??ng:

§  Danh sách trúng gi?i s? ???c thông báo b?ng v?n b?n cho t?t c? các ??i lý  và ??ng t?i công khai trên website www.hyundaioto.com.vn

§  Các ??i lý  s? liên l?c ?i?n tho?i t?i t?ng khách hàng liên t?c trong vòng 7 ngày  k? t? ngày có k?t qu? b?c th?m xác ??nh trúng th??ng ?? thông báo m?i ??n nh?n gi?i th??ng.

 

10. Các quy ??nh khác

§  Các ??i t??ng không ???c tham gia ch??ng trình khuy?n m?i :

-          Doanh nghi?p : các ??i lý ?y quy?n và các nhà phân ph?i th? c?p c?a ??i lý

-          Cá nhân : các nhân viên c?a Hyundai Thành Công và toàn h? th?ng ??i lý  ?y quy?n

-          Các nhà qu?ng cáo, in ?n ph?c v? ch??ng trình khuy?n m?i

§  Hyundai Thành Công ???c phép s? d?ng thông tin và hình ?nh c?a ng??i trúng th??ng vào các ho?t ??ng truy?n thông cho ch??ng trình b?c th?m.

§  Trong tr??ng h?p có phát sinh b?t k? khi?u n?i tranh ch?p nào liên quan, s? gi?i quy?t theo pháp lu?t hi?n hành.

 

HYUNDAI KHUY?N MÃI ?ÓN XE CHÀO HÈ 2014


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016