Hyundai Santa Fe 2013 là m?u SUV thành công nh?t t?i Vi?t Nam c?a Hyundai và ??n th? h? m?i này nó có ti?p t?c duy trì ???c thành tích ?ó hay không?

? Vi?t Nam, s? thành công c?a Hyundai có m?i g?n k?t ch?t ch? v?i cái tên Santa Fe. Chi?c SUV 7 ch? này có th? coi là m?u xe bán ch?y nh?t c?a Hyundai t?i n?i ?ây. Không ch? nh? m?c giá bán Hyundai Santafe h?p lý, nó còn ch?ng minh cho ng??i tiêu dùng th?y ?? b?n b? và tin c?y không thua kém các m?u xe ??n t? Nh?t B?n hay châu Âu.

Hyundai Santa Fe ch?ng minh cho ng??i tiêu dùng th?y ?? b?n b? và tin c?y không thua kém các m?u xe ??n t? Nh?t B?n hay châu Âu
Hyundai Santa Fe ch?ng minh cho ng??i tiêu dùng th?y ?? b?n b? và tin c?y không thua kém các m?u xe ??n t? Nh?t B?n hay châu Âu

Chính vì v?y, s? hi?n di?n c?a Santa Fe th? h? m?i t?i Vi?t Nam vào tháng 11 v?a qua ?ã nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm, chú ý b?i ng??i tiêu dùng mu?n bi?t Hyundai ?ã làm ???c nh?ng gì ?? chi?c xe này x?ng ?áng v?i lòng tin c?a h?.

Ngo?i th?t

V? c? b?n, chi?c Hyundai Santa Fe th? h? m?i này t?o ?i?m nh?n khác bi?t so v?i th? h? c? ch? y?u là nh? th?a h??ng ngôn ng? thi?t k? “?iêu kh?c dòng ch?y” ?ang d?n quen thu?c v?i m?i ng??i thông qua các s?n ph?m m?i g?n ?ây c?a hãng. L??i t?n nhi?t v?n duy trì d?u hi?u ??c tr?ng hình l?c giác nh?ng ???c thi?t k? g?n gàng v?i 3 nan l?n nh?m giúp cho chi?c xe m?i trông hi?n ??i, m?nh m? và cá tính h?n.

Santa Fe th? h? m?i  ngày càng tr? nên tinh t? và g?i c?m
Santa Fe th? h? m?i ngày càng tr? nên tinh t? và g?i c?m

V?i các chi ti?t khác, n?u ??ng ??n l?, nó không có gì ??c bi?t và có ph?n quen thu?c, ví d? nh? c?m ?èn pha có nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i chi?c Veloster hay c?m ?èn h?u g?i chúng ta liên t??ng ??n Hyundai Sonata. Tuy nhiên, khi dung hoà v?i t?ng th? thi?t k? c?a Santa Fe th? h? m?i thì th?c s? nó ?ã làm cho chi?c xe này tr? nên tinh t? và g?i c?m.

Các chi ti?t c?a Hyundai Santa Fe th? h? m?i Các chi ti?t c?a Hyundai Santa Fe th? h? m?i Các chi ti?t c?a Hyundai Santa Fe th? h? m?i
Các chi ti?t m?i c?a Hyundai Santa Fe 2012
Các chi ti?t m?i c?a Hyundai Santa Fe 2012

Theo công b? c?a nhà s?n xu?t, thi?t k? ngo?i hình c?a Hyundai Santa Fe th? h? m?i ?ã có chút ?i?u ch?nh, c? th? chi?u dài ?ã t?ng thêm 30 mm (4.690 mm), chi?u r?ng gi?m 10 mm (1.880 mm) và chi?u cao gi?m 45 mm (1.680 mm). Tr?ng l??ng c?a Santa Fe m?i ?ã gi?m g?n 120 kg nh? vi?c s? d?ng m?t l??ng l?n thép c??ng l?c cao cho b? khung c?a chi?c xe này.

Santa Fe th? h? m?i có xu h??ng “Crossover hoá” h?n là m?t chi?c SUV vi?t dã ??n thu?n
Santa Fe th? h? m?i có xu h??ng “Crossover hoá” h?n là m?t chi?c SUV vi?t dã ??n thu?n

Ngoài ra, ???ng vi?n c?a s? có xu h??ng nâng cao v? phía sau, kính ch?n gió sau d?c tho?i h?n, cách thi?t k? ?ó giúp cho Santa Fe th? h? m?i có xu h??ng “Crossover hoá” h?n là m?t chi?c SUV vi?t dã ??n thu?n.

?ng x? l?n tách bi?t hai bên c?ng ?ã h?p thành b? ?ng x? kép nh?m phù h?p v?i m?t chi?c SUV ch? y?u dành cho ?ô th?. Hyundai cung c?p h? th?ng treo McPherson v?i thanh gi?ng cho phía tr??c và h? th?ng treo ?a ?i?m nh? g?n cho phía sau ?? không b? ?nh h??ng t?i không gian n?i th?t.

N?i th?t

Tr??c khi Santa Fe th? h? m?i có m?t t?i Vi?t Nam, nhi?u ng??i ?ã k? v?ng ? m?t phiên b?n kéo dài tr?c c? s? gi?ng nh? nh?ng gì Hyundai ?ã công b? t?i th? tr??ng M? cách ?ây vài tháng nh?ng ?i?u ?ó ?ã không thành hi?n th?c. Chi?c Hyundai Santa Fe th? h? m?i mà chúng tôi có d?p th? nghi?m v?n có ?? 3 hàng gh? nh?ng chi?u dài c? s? ???c gi? nguyên 2.700 mm.

Santa Fe 2012 s? không có nhi?u ??t phá khi ng?i ? hàng gh? th? 3
Santa Fe 2012 s? không có nhi?u ??t phá khi ng?i ? hàng gh? th? 3

?i?u ?ó d? báo s? không có nhi?u ??t phá khi ng?i ? hàng gh? th? 3. V?i hàng gh? dành cho ng??i ?i?u khi?n và hành khách th? 2, m?i th? ??u không có gì ph?i chê trách. Ng??i lái có ???c t? th? ng?i và t?m quan sát t?t, hành khách phía sau nh?n ???c s? d? d? ? không gian ?? chân và ph?n ??u nh? gh? ng?i có th? ?i?u ch?nh ti?n lùi.

Hàng gh? th? 3 d? dàng g?p xu?ng nh? l?y g?t ? b? trí ? khoang ch?a ??
Hàng gh? th? 3 d? dàng g?p xu?ng nh? l?y g?t ? b? trí ? khoang ch?a ??

Hàng gh? th? 3 chúng tôi khuy?n cáo nó ch? phù h?p v?i ng??i tr??ng thành khi di chuy?n trong quãng ???ng ng?n, trong khi ?ó nó s? t?t h?n v?i hành khách là tr? nh?. M?t ?i?m m?i trên Santa Fe th? h? m?i là vi?c hàng gh? th? 3 cho phép g?p ph?ng xu?ng sàn thông qua l?y kéo ???c b? trí g?n ? khoang ch?a ??. ?i?u này s? giúp ch? xe thu?n ti?n h?n trong vi?c ch? hàng c?ng nh? s?p x?p linh ho?t các v?t d?ng cho m?i chuy?n ?i.

Các chi ti?t gi? kim lo?i k?t h?p v?i gam màu ?en ch? ??o mang l?i b?u không khí hi?n ??i cho n?i th?t Santa Fe th? h? m?i
Các chi ti?t gi? kim lo?i k?t h?p v?i gam màu ?en ch? ??o mang l?i b?u không khí hi?n ??i cho n?i th?t Santa Fe th? h? m?i

? khu v?c cabin, toàn b? b? m?t táp lô ???c thi?t k? mô ph?ng ?uôi cá voi v?i các ch?c n?ng ???c b? trí thoáng ?ãng và h?p lý. Các chi ti?t gi? kim lo?i k?t h?p v?i gam màu ?en ch? ??o mang l?i b?u không khí hi?n ??i cho n?i th?t Santa Fe th? h? m?i. Ch?t l??ng v?t li?u nhìn chung ?ã c?i thi?n ?áng k?. B?ng ??ng h? d?ng ?ng tích h?p màn hình LCD màu chính gi?a ???c  vay m??n t? ng??i em Tucson.

Hyundai cung c?p cho Santa Fe th? h? m?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n có tên g?i FlexSteer cung c?p 3 m?c ?? h? tr? khác nhau: Normal, Comfort, Sport Hyundai cung c?p cho Santa Fe th? h? m?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n có tên g?i FlexSteer cung c?p 3 m?c ?? h? tr? khác nhau: Normal, Comfort, Sport Hyundai cung c?p cho Santa Fe th? h? m?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n có tên g?i FlexSteer cung c?p 3 m?c ?? h? tr? khác nhau: Normal, Comfort, Sport
Hyundai cung c?p cho Santa Fe th? h? m?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n có tên g?i FlexSteer cung c?p 3 m?c ?? h? tr? khác nhau: Normal, Comfort, Sport

T?i b?ng ?i?u khi?n trung tâm, chúng tôi v?n tìm th?y h?u h?t các tính n?ng ?ã t?ng xu?t hi?n tr??c ?ó ? ng??i ti?n nhi?m g?m: nút b?m kh?i ??ng, gh? ch?nh ?i?n, ?i?u hoà t? ??ng 2 vùng ??c l?p, h? th?ng âm thanh CD/MP3 6 loa, c?ng k?t n?i USB/AUX, camera lùi trên g??ng, nút ?i?u khi?n trên vô-l?ng… ?áng ti?c, Santa Fe th? h? m?i ???c Hyundai Thành Công phân ph?i s? không có tu? ch?n c?a s? tr?i và màn hình trung tâm.

??ng c? và v?n hành

T?i Vi?t Nam, Santa Fe 2013 th? h? m?i có 2 tu? ch?n ? ??ng c? g?m I-4 2.4L MPI (x?ng) công su?t 131 kW (176 hp), mô-men xo?n 227 Nm và  I-4 2.2L VGT (d?u) công su?t 147 kW (197 hp), mô-men xo?n 436 Nm. C? hai ??u ?i kèm h?p s? t? ??ng 6 c?p và duy nh?t m?t l?a ch?n d?n ??ng bánh tr??c.

??ng c? I-4 2.4L MPI (x?ng) công su?t 131 kW (176 hp), mô-men xo?n 227 Nm ?i kèm h?p s? t? ??ng 6 c?p
??ng c? I-4 2.4L MPI (x?ng) công su?t 131 kW (176 hp), mô-men xo?n 227 Nm ?i kèm h?p s? t? ??ng 6 c?p

Tuy nhiên, trong bài vi?t này chúng tôi m?i ch? có d?p lái th? phiên b?n máy x?ng. V?i quãng ???ng ch?y th? không quá dài nh?ng nh?ng gì mà chi?c xe ?? l?i ?n t??ng ban ??u chính là kh? n?ng v?n hành r?t m??t mà. Santa Fe th? h? m?i không ph?i là m?t chi?c xe ?áp ?ng nhu c?u t?ng t?c c?a b?n, ?i?u này ?nh h??ng b?i m?t ph?n tr?ng l??ng n?ng và mô-men xo?n không quá d?i dào.

Ng??c l?i, xe d? lái và ?em l?i c?m giác m??t mà cho nh?ng ai ng?i lên nó. Không ch? có v?y, kh? n?ng cách âm t?t không h? thua kém nh?ng m?u xe ??ng c?p ??t ti?n khác. Và ?ó ???c xem là th? mà ng??i mua mu?n tìm th?y ? m?t chi?c xe dành cho gia ?ình nh? Santa Fe.

H?p s? t? ??ng 6 c?p s? trang b? cho c? phiên b?n máy x?ng và máy d?u
H?p s? t? ??ng 6 c?p s? trang b? cho c? phiên b?n máy x?ng và máy d?u

Ng?i trên Santa Fe th? h? m?i, có c?m giác không th?t s? êm khi ?i vào b? m?t ???ng x?u, ?i?u này do h? th?ng gi?m xóc c?a chi?c xe ?ã ???c gia t?ng ?? c?ng. Có th? nó s? gi?m ?i chút ít ?? tho?i mái nh?ng bù l?i kh? n?ng v?n hành ?n ??nh ? t?c ?? cao s? c?i thi?n m?t cách rõ r?t.

Không có chuy?n s? th? thao nh?ng Hyundai cung c?p cho Santa Fe th? h? m?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n có tên g?i FlexSteer cung c?p 3 m?c ?? h? tr? khác nhau: Normal, Comfort, Sport và ???c ?i?u ch?nh thông qua m?t nút b?m trên vô-l?ng.

M?c tiêu c?a Hyundai ch? y?u v?n là cung c?p m?t chi?c xe v?n hành linh ho?t và tho?i mái dành cho ng??i dùng
M?c tiêu c?a Hyundai ch? y?u v?n là cung c?p m?t chi?c xe v?n hành linh ho?t và tho?i mái dành cho ng??i dùng

Nh?ng xem ra, h? th?ng này không h? tr? ???c nhi?u ?? t?o s? khác bi?t cho ng??i ?i?u khi?n. Th?m chí, ngay c? ? m?c ?? Sport, ph?n h?i t? m?t ???ng khá ??n ?i?u. C?ng d? hi?u khi m?c tiêu c?a Hyundai ch? y?u v?n là cung c?p m?t chi?c xe v?n hành linh ho?t và tho?i mái dành cho ng??i dùng.

Nh?n ??nh

Cho ??n th?i ?i?m này, Hyundai Santa Fe không ph?i là m?t chi?c xe SUV xu?t s?c nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam nh?ng nó l?i là chi?c xe ?áp ?ng h?u h?t các tiêu chí mà ng??i dùng c?n ? m?t chi?c xe gia ?ình t? thi?t k?, ch?t l??ng cho ??n giá xe Hyundai Santafe 2013 bán. Và t?ng ?ó c?ng ?? giúp cho Hyundai ti?p t?c t? tin vào s? thành công c?a Santa Fe th? h? m?i.

Ngô Minh

?nh: ??c Huy

?ánh giá

+

- Nhi?u tính n?ng tiêu chu?n

- Giá bán h?p lý

- Ngo?i hình h?p d?n

-

- Hàng gh? th? 3 ch?a c?i thi?n

- Các ch? ?? lái ch?a rõ ràng

 

B?ng thông s? k? thu?t

H?ng m?c

 Hyundai Santa Fe

Dài x r?ng x cao (mm)

 4.690x1.880x1.680

Chi?u dài c? s? (mm)

 2.700

T? tr?ng (kg)

 1.612

??ng c?

 I-4 2.4L MPI

H?p s?

T? ??ng 6 c?p

Công su?t c?c ??i (kW/rpm)

 131/6.000

Mô-men xo?n c?c ??i (Nm/rpm)

 227/3.750

V?n t?c t?i ?a (km/h)

 190

Kh? n?ng t?ng t?c 0-100km/h (giây)

 10,6

Tiêu th? nhiên li?u (lít/100km)

 9,4

La-z?ng & l?p

 235/65 R17

Giá (VND)

 1.298.600.000

 Trích ngu?n Autonet


Từ khóa:

Ý kiến người dùng(Tổng số0Ý kiến)

  • Chưa có ý kiến
Tổng số: 0 (Hồ sơ), Tổng số trang: 1 (Trang) | Trang đầu  «Trang trước  Tiếp theo»  Trang cuối
Tài Khoản: Khách Vãng Lai
E-mail:
Đánh Giá:
Nhận Xét:
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi): captcha

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016