Hyundai : Nh?ng kinh nghi?m dành cho khách hàng khi l?n ??u mua xe ô tô
 M?t chi?c xe oto m?i có r?t nhi?u chi ti?t liên quan ??n h? th?ng ??ng c?, k? thu?t ?i?n .. Nh?ng b?n ??ng quá lo ng?i, có r?t nhi?u chi ti?t k? thu?t không quá khó ?? b?n có th? t? tìm hi?u mà không c?n ph?i th??ng xuyên ghé x??ng b?o hành d?ch v? .

Tuy nhiên, khi mua xe m?i, b?n nên ??n v?i ??i lý xe Hyundai chính hãng. Vì hi?n nay, h?u h?t t?t c? các ??i lý xe chính hãng ho?c các ??i lý u? quy?n ??u có ch? ?? b?o hành xe c?a b?n ít nh?t là 50.000 km ho?c 02 n?m . Trong quá trình s?a ch?a, ki?m tra và b?o hành t?t c? các h?ng hóc k? thu?t trên chi?c xe c?a b?n ??u ???c l?u gi?. Vì th? tuy?t ??i b?n không nên mang xe ??n 1 x??ng s?a ch?a ho?c garafe bên ngoài không có u? quy?n chính hãng , vì nh? v?y ?i?u ki?n ?? xe b?n ???c b?o hành s? m?t hi?u l?c.

 Chi phí b?o d??ng c?a nhà s?n xu?t chính là quy?n l?i c?a b?n khi b?n mua 1 chi?c xe hoàn toàn m?i t?i các ??i lý xe chính hãng .

M?t lý do quan tr?ng khi b?n mang xe ??n tr?m d?ch v? chính hãng là t?i ?ây h? có ??y ?? nh?ng kinh nghi?m, ki?n th?c và trang b? c?n thi?t ?? b?o trì và s?a ch?a chi?c xe c?a b?n ?úng quy trình và tiêu chu?n. Có th? kh?ng ??nh r?ng, các k? s? c?a BMW, Audi .. không th? bi?t rõ chi?c Hyundai Santafe b?ng chính các k? s? c?a Hyundai, hãng t?o ra nó.

S? h?u m?t chi?c ô tô là m?t kho?n ??u t? không nh?, vì th? b?n nên dành cho nó m?t s? quan tâm ??y ?? . Hãy ??c k? sách h??ng d?n, ho?c khi nh?n xe b?n nên h?i các t? v?n bán hàng v? l?ch b?o d??ng c? th? và theo sát nó . B?o d??ng chính hãng ??y ?? giúp xe b?n v?n hành m?t cách t?t nh?t , và ?ây c?ng là 1 y?u t? r?t quan tr?ng khi b?n có nhu c?u bán xe . Giá b?n l?i c?a xe b?n ch?c ch?n s? cao h?n khi s? b?o d??ng c?a b?n ???c ?ánh d?u ??y ?? c?a x??ng d?ch v? chính hãng.
 ??ng c??nh ch?p dong coKhi m? n?p capo hay mui xe, b?n có th? không tìm hi?u ???c gì nhi?u, vì ph?n l?n nh?ng m?u xe ??i m?i, hi?n ??i, ??ng c? luôn luôn ???c b?o v? b?i m?t l?p b?o v? ( ch?p nh?a ) nh?m ng?n s? thay ??i xáo tr?n các chi ti?t , b? ph?n k? thu?t . Tuy nhiên, b?n v?n có th? ki?m tra 2 th? quan tr?ng không th? thi?u ?? m?t chi?c xe có th? ho?t ??ng  : M?c d?u và N??c Làm mát

 Ngoài ra, b?n nên xem có b?t c? hi?n t??ng rò r? hay ??t g?y nào trong khoang ??ng c?; ki?m tra m?c n??c r?a kính ch?n gió c?ng nh? d?u phanh và d?u tr? l?c lái (l?n ??u, có th? b?n ch?a tìm th?y các b? ph?n này ngay, nh?ng ??ng quá lo l?ng vì cu?n sách h??ng d?n s? d?ng xe có ch? d?n khá ??y ??, ho?c b?n có th? h?i nhân viên t? v?n bán hàng c?a ??i lí).
L?p xe

lop xeHãy cùng m?t l?n n?a nh?c l?i t?m quan tr?ng c?a l?p xe! B?n c?n ki?m tra áp su?t l?p theo ?úng khuy?n ngh? trong sách h??ng d?n s? d?ng. Ngoài ra, nên l?u ý r?ng, thông s? ghi trên l?p xe không ph?i là tiêu chu?n mà là thông s? c?c h?n mà l?p xe ho?t ??ng an toàn nh?t.

Ngoài ra, hãy ki?m tra ?? mòn c?a l?p, thành l?p có v?t mòn s?t ho?c ph?ng b?t th??ng nào không? Vi?c này dù ??n gi?n nh?ng giúp luôn ??m b?o xe ho?t ??ng an toàn và khi?n b?n t? tin h?n trong m?i chuy?n ?i.

 
Hãy ??m b?o r?ng chuy?n ?i ?áng nh? c?a b?n không ?nh h??ng b?i các v?t x??c nh? trên l?p xe

Vi?c ki?m tra ?? mòn c?a ta-lông l?p xe c?ng r?t quan tr?ng b?i nó ??m b?o cho xe luôn bám ???ng t?t. Ví d?, h?u h?t các n??c ??u yêu c?u ?? sâu ta-lông là 1,6 mm. nh?ng v?i Hi?p h?i ôtô t?i Anh thì khuyên duy trì ?? sâu t?i thi?u là 2 mm vì lí do an toàn trên ???ng.
H? th?ng ?èn

he thong den xeC?n th??ng xuyên ki?m tra toàn b? h? th?ng ?èn xe. Hãy nh? m?t ng??i b?n ??ng bên ngoài xe và giúp ki?m tra khi b?n ?i?u ch?nh ?èn, chi?u g?n và xa, các ?èn xi-nhan, ?èn phanh và ?èn s??ng mù.

N?u b?n không gi?i c? khí, ??ng c? thay nh?ng bóng ?èn b? h?ng, vì ?ây là m?t công vi?c ?òi h?i ph?i khéo léo. N?u làm sai, b?n có th? phá h?ng b? ph?n chao ?èn ??t ti?n c?a xe.

H? th?ng ?èn pha

Hãy chú ý ch?m sóc ?èn chi?u sáng; luôn gi? s?ch ?? t?ng tu?i th? c?ng nh? t?m ho?t ??ng c?a ?èn
Kính ch?n gió và c?n g?t n??c

N?u kính ch?n gió c?a b?n b? r?n, hãy ??n m?t c?a hàng ph? tùng ?? ng?n nh?ng v?t r?n nh? tr? thành v?t n?t v? l?n. M?t v?t n?t s? khi?n b?n ph?i thay kính ch?n gió. Khi ?ó, b?n s? t?n m?t s? ti?n l?n.

 

V? c?n g?t n??c, hãy lau b?ng kh?n ?ã nhúng dung d?ch t?y r?a. Không nh?t thi?t ph?i dùng m?t dung d?ch r?a kính xe ??c bi?t nào, mà ch? c?n m?t vài gi?t n??c r?a bát hòa v?i n??c.

Trong ?i?u ki?n th?i ti?t ?m ??t, c?n g?t n??c có th? s? ?? l?i nh?ng v?t m? và không làm s?ch kính ch?n gió hoàn toàn. ?i?u này có ngh?a là ?ã ??n lúc b?n ph?i thay nó. Nh?ng th? này luôn có s?n ? các c?a hàng ph? tùng và h? s? giúp b?n l?p chúng ch? trong 5 phút. Vì th?, b?n không nh?t thi?t ph?i t?i ??i lý và t?n kém nhi?u cho vi?c này.
H? th?ng Th?ng ( Phanh )

Phanh là b? ph?n c?c k? quan tr?ng. Vì th?, n?u b?n nghi ng? phanh có v?n ??, hãy ?? ý ??n nó ngay l?p t?c.

Bàn ??p phanh b? l?ng (không xu?ng h?t khi nh?n, khi nh? thì không v? v? trí ngay l?p t?c…), xe b? l?ch v? 1 phía khi phanh ho?c nh?ng ti?ng kêu ken két b?t th??ng… Hãy l?p t?c ??a chi?c xe c?a b?n ??n ??i lí.
B? gi?m xóc

B?n không th? t? thay hay s?a b? gi?m xóc; ch? có ??i lý m?i làm ???c ?i?u này. Tuy nhiên, b?n có th? ki?m tra xem chúng có v?n hành t?i ?u hay không. Cách t?t nh?t ?? làm ?i?u này là nh? m?t ng??i kh?e ?n t?ng góc xe cho nhún xu?ng, r?i ??t ng?t th? ra. N?u xe có th? tr? l?i v? trí c? c?a nó ? t?c ?? bình th??ng thì b? ph?n gi?m xóc v?n t?t. N?u xe nhún lên nhún xu?ng vài l?n, có nhi?u nguy c? gi?m xóc ?ã b? h?ng.
Nh?ng ng? nh?n v? vi?c b?o d??ng xe:

 

- Nên thay d?u máy 3 tháng/l?n? Không c?n thi?t. D?u t?ng h?p không phân hu? nhanh nh? v?y. Hãy xem sách h??ng d?n s? d?ng và làm theo ch? d?n.

 

- Tr?i l?nh, c?n làm cho ??ng c? ?m lên tr??c khi kh?i hành? Không ?úng. ??ng c? s? ?m lên trong khi b?n lái xe. Ch?y ??ng c? xe tr??c khi kh?i hành ch? làm t?n thêm nhiên li?u.

 

- Nhiên li?u cao c?p s? t?t h?n? Không ?úng. Tr? khi xe c?a b?n ???c ?i?u ch?nh riêng ?? t?n d?ng nhiên li?u có m?c octan cao h?n, còn vi?c s? d?ng nhiên li?u cao c?p ch? phí ti?n. Hãy dùng lo?i nhiên li?u mà sách h??ng d?n s? d?ng khuy?n ngh?.

 

- Thông s? ghi trên s??n l?p là áp su?t l?p khuy?n ngh?? Sai. Trong h?u h?t các tr??ng h?p, ?ây là áp su?t l?p t?i ?a ???c phép trong th?c t?. Áp su?t khuy?n ngh? th??ng ???c ghi bên trong pa-nô c?a ho?c sách h??ng d?n s? d?ng.

 

- Mua nhiên li?u vào bu?i sáng s?m s? ti?t ki?m h?n, vì khi ?ó, nhiên li?u l?nh nh?t và ??m ??c nh?t? Không ?úng, vì nhiên li?u ???c l?u tr? trong nh?ng bình ch?a phi kim ng?m, không nh?y c?m v?i ánh sáng m?t tr?i.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016