H? tr? mua xe Hyundai tr? góp

 

Công ty C? ph?n Hyundai Ôtô – HYUNDAI công b? ch??ng trình h? tr? mua xe Hyundai tr? góp cho khách hàng.

Hi?n t?i th? tr??ng ôtô nh?p kh?u ?ang r?t sôi ??ng do nhi?u khách hàng mu?n tranh th? mua xe nh?m tránh m?c phí tr??c b? v?a ???c ?i?u ch?nh t?ng lên 15%.

Vui lòng g?i xxxx ( Ms Thanh) ?? ???c t? v?n và h? tr? m?t cách t?t nh?t.

A. T? V?N MUA XE HYUNDAI TR? GÓP DÀNH CHO CÔNG TY, DOANH NGHI?P

H??ng d?n mua xe Hyundai tr? góp cho khách hàng là Công ty, Doanh nghi?p ho?c t? ch?c. B?ng vi?c liên k?t v?i nhi?u ngân hàng l?n, HYUNDAI OTO luôn s?n sàng h? tr? khách hàng v? v?n khi mua xe Hyundai thông qua hình th?c tr? góp.

a. NGÂN HÀNG HO?C CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH S? TÀI TR?

Ngân hàng

- M?c tài tr? thông th??ng 70% trên tài s?n th? ch?p.
- Th?i gian t?i ?a 5 n?m.
- Lãi su?t ?u ?ãi :1.46%/tháng.
- Th?i gian th?m ??nh h? s? sau khi nh?n ??y ?? 24 gi?.
- Chi phí : phí th? t?c hành chánh .
- Th? t?c hành chánh t?i ngân hàng g?m: phí ??m b?o tài s?n, phí m? tài kho?n, phí công ch?ng sao y, cà v?t xe, mua b?o hi?m thân xe 1,5% tr? giá xe trong th?i gian vay.


Công ty cho thuê tài chính


- M?c tài tr? t?i ?a 75% trên tài s?n th? ch?p.
- Th?i gian t?i ?a 04 n?m.
- Th?i gian th?m ??nh h? s? sau khi nh?n ??y ??: 05 ngày.
- Công ty cho thuê tài chính ??ng tên ch? xe, sau khi khách tr? h?t n?, công ty s? sang tên l?i cho khách.
- Chi phí : phí th? t?c hành chính
- Th? t?c hành chính t?i Ngân hàng g?m: phí ??m b?o tài s?n, phí m? tài kh?an, phí công ch?ng sao y, cà v?t xe, mua b?o hi?m thân xe trong th?i gian vay.
- ??n xin vay v?n ngân hàng và ph??ng án tr? lãi (theo m?u c?a công ty cho thuê tài chính)

b. QUY TRÌNH MUA XE HYUNDAI TR? GÓP

+ Khách hàng chu?n b? ??y ?? h? s? theo h??ng d?n c?a nhân viên tín d?ng.
+ Nhân viên th?m ??nh ??n t?n nhà ?? th?m ??nh và l?y h? s?.
+ Sau khi có gi?y tài tr? tín d?ng và h? s? xe.
+ Khách hàng ph?i ti?n hành ?óng ti?n xe và chi phí làm th? t?c ??ng ký xe.
+ Khi có bi?n s? xe và có gi?y h?n, khách hàng lên ngân hàng ký h?p ??ng tín d?ng, ?óng phí hành chính và gi?y nh?n n? c?a ngân hàng.

Khi ti?n chuy?n kho?n c?a ngân hàng vào tài kho?n c?a Bên Bán, thì khách hàng mang theo CMND và gi?y gi?i thi?u lên nh?n xe, ký biên b?n bàn giao xe v?i gi?y t? xe h?p l? theo pháp lu?t.
Khi có gi?y ??ng ký xe, Ngân hàng s? ?i ??ng ký và sao y cho khách hàng m?t b?n ?? s? d?ng.
Tr??ng h?p khách mua qua Công ty cho thuê tài chính thì khách hàng ?óng ti?n xe t?i Công ty cho thuê tài chính. Chi phí ??ng ký xe khách hàng ph?i ch?u, Biên b?n bàn giao xe 03 bên cùng ký ?? công ty cho thuê tài chính gi?i ngân cho hãng xe.
Tr??ng h?p khách hàng ? t?nh mua xe tr? góp thì chi phí D?ch v? ?i ??ng ký xe do khách hàng ch?u, tùy theo t?nh xa hay g?n mà th?a thu?n.

B. T? V?N MUA XE HYUNDAI TR? GÓP CÁ NHÂN


NGÂN HÀNG HO?C CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH S? TÀI TR?

Ngân hàng
- M?c tài tr? thông th??ng 75% trên tài s?n th? ch?p.
- Th?i gian t?i ?a 4 n?m.
- Lãi su?t ?u ?ãi : 1,46% tháng
- Th?i gian th?m ??nh h? s? sau khi nh?n ??y ?? 24 gi?.
- Chi phí : phí th? t?c hành chánh .
- Th? t?c hành chánh t?i ngân hàng g?m: phí ??m b?o tài s?n, phí m? tài kho?n, phí công ch?ng sao y, cà v?t xe, mua b?o hi?m thân xe 1,5% tr? giá xe trong th?i gian vay.
- Công ty cho thuê tài chính
- M?c tài tr? t?i ?a 75% trên tài s?n th? ch?p.
- Th?i gian t?i ?a 05 n?m.
- Th?i gian th?m ??nh h? s? sau khi nh?n ??y ??: 05 ngày.
- Công ty cho thuê tài chính ??ng tên ch? xe, sau khi khách tr? h?t n?, công ty s? sang tên l?i cho khách.
- Chi phí : phí th? t?c hành chính
- Th? t?c hành chính t?i Ngân hàng g?m: phí ??m b?o tài s?n, phí m? tài kh?an, phí công ch?ng sao y, cà v?t xe, mua b?o hi?m thân xe trong th?i gian vay.
??n xin vay v?n ngân hàng và ph??ng án tr? lãi (theo m?u c?a công ty cho thuê tài chính)

B. QUY TRÌNH MUA XE HYUNDAI TR? GÓP

+ Khách hàng chu?n b? ??y ?? h? s? theo h??ng d?n c?a nhân viên tín d?ng.
+ Nhân viên th?m ??nh ??n t?n nhà ?? th?m ??nh và l?y h? s?.
+ Sau khi có gi?y tài tr? tín d?ng và h? s? xe.
+ Khách hàng ph?i ti?n hành ?óng ti?n xe và chi phí làm th? t?c ??ng ký xe.
+ Khi có bi?n s? xe và có gi?y h?n, khách hàng lên ngân hàng ký h?p ??ng tín d?ng, ?óng phí hành chính và gi?y nh?n n? c?a ngân hàng.
+ Khi ti?n chuy?n kho?n c?a ngân hàng vào tài kho?n c?a Bên Bán, thì khách hàng mang theo CMND và gi?y gi?i thi?u lên nh?n xe, ký biên b?n bàn giao xe v?i gi?y t? xe h?p l? theo pháp lu?t.
+ Khi có gi?y ??ng ký xe, Ngân hàng s? ?i ??ng ký và sao y cho khách hàng m?t b?n ?? s? d?ng.

Tr??ng h?p khách mua qua Công ty cho thuê tài chính thì khách hàng ?óng ti?n xe t?i Công ty cho thuê tài chính. Chi phí ??ng ký xe khách hàng ph?i ch?u, Biên b?n bàn giao xe 03 bên cùng ký ?? công ty cho thuê tài chính gi?i ngân cho hãng xe.
Tr??ng h?p khách hàng ? t?nh mua xe tr? góp thì chi phí D?ch v? ?i ??ng ký xe do khách hàng ch?u, tùy theo t?nh xa hay g?n mà th?a thu?n.


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016