Xe Hyundai - V?i tình tr?ng giao thông hi?n t?i c?a Vi?t Nam, ?? có m?t chuy?n ?i an toàn, ?òi h?i ng??i ng?i sau vô-l?ng luôn c?n nhi?u th?i gian ?? t?p luy?n. Nh?t là nh?ng ng??i ?ang t?p lái xe Hyundai thì vi?c l?u thông trên nh?ng ?o?n ???ng ch?t h?p, ho?c xoay s? trong tình tr?ng t?c ???ng luôn là m?t v?n ?? nan gi?i. Vì th? nh?ng nhà s?n xu?t xe ôto, ??c bi?t là Hãng Xe Hyundai, luôn chú tr?ng t?i nh?ng tính n?ng giúp cho ng??i tài x? t? tin h?n khi ?i?u khi?n xe c?ng nh? rút ng?n ???c th?i gian t?p luy?n  nh? : h? th?ng ABS, h? th?ng c?m bi?n lùi, ..

Tuy nhiên, vi?c ? l?i vào các trang b? h? tr? không ph?i là gi?i pháp t?i ?u, nh?ng www.hyundaioto.com.vn xin gi?i thi?u m?t s? thi?t b? d??i ?ây có th? s? giúp ???c b?n t? tin h?n khi ?i?u khi?n xe

1. Camera lùi – C?m bi?n lùi :

?a ph?n các dòng xe c?a h?ng trung c?a Hyundai nh? Hyundai Accent 2013 , Hyundai i30 2013 , …  ??u có trang b? s?n c?m bi?n lùi phía sau. Nh?ng so v?i âm thanh ??n ?i?u c?a c?m bi?n lùi khi g?p ch??ng ng?i v?t thì Camera lùi phía sau s? hi?n th? hình ?nh ch??ng ng?i v?t ? t?m th?p . thông qua màn hình trung tâm ( ho?c tích h?p trên g??ng chi?u h?u ) s? giúp ng??i lái t?ng kh? n?ng quan sát trong quá trình lùi xe.
 

cam bien lui otoC?m bi?n lùi l?p thêm

Th?c t? cho th?y các bác tài, th??ng m?t t?p trung khi lùi xe trong không gian h?p . Do v?y khi có s? h? tr? c?a Camera lùi phía sau s? khi?n m?i vi?c tr? nên thu?n ti?n và d? dàng h?n. Vì th? vi?c ??u t? vào Camera lùi là 1 kho?n ??u t? hoàn toàn h?p lí , vì khi có s? h? tr? c?a camera lùi, và c?m bi?n lùi b?n s? ti?t ki?m ???c th?i gian và ti?n b?c khi không ph?i liên t?c ?i s?n l?i ?uôi và s??n xe .
Camera lùi

Hình ?nh hi?n th? trên màn hình trung tâm t? camera lùi

L?u ý: B?n nên g?n các thi?t b? này t?i các ??i lý chính hãng ho?c các n?i l?p ph? ki?n chuyên nghi?p, vì khi ?ó xe b?n v?n ???c b?o hành .

2. H? th?ng d?n ???ng ( H? th?ng ??nh v? )

Màn hình ??nh v? GPS

Không hi?m ng??i khi ng?i sau vô-l?ng ?ã tr?i qua tr?ng thái c?ng th?ng, ch? t?p chung nhìn ch??ng ng?i v?t phía tr??c xe mà quên c? ???ng “v? nhà”. Vi?c ph?i di chuy?n dài h?n do nh?m ???ng không ch? gây t?n kém h?n mà ?ôi khi còn t?o ra tâm lý ?c ch? cho ng??i lái xe. S? ra ??i c?a thi?t b? d?n ???ng trên ôtô ?em l?i nhi?u l?i ích cho ng??i s? d?ng. Ngoài vi?c gi?i quy?t bài toán tìm ???ng còn giúp ng??i lái ch? ??ng tr??c nh?ng l?i r? trên ???ng và không ?i vào ???ng c?m, nh?t là khi di chuy?n t?i khu v?c cách xa ??a bàn sinh s?ng.

dinh vi gpsL?u ý: ?ây là thi?t b? l?p thêm, do v?y, nên l?a ch?n lo?i s? d?ng ngu?n ?i?n ngoài, không nên dùng lo?i ??u ?i?n tr?c ti?p vào h? th?ng ?i?n c?a xe. Chú ý c?p nh?t ph?n m?m b?n ?? trên thi?t b? th??ng xuyên theo h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t.

3.H? th?ng ki?m soát hành trình (cruise control)


Các dòng xe h?ng sang phân ph?i c?a Hyundai t?i Vi?t Nam nh? : Hyundai Sonata 2013 , Hyundai Elantra 2013 , Hyundai Santafe 2013, ??u ?ã ???c trang b? h? th?ng ki?m soát hành trình. Tuy nhiên, r?t hi?m xe h?ng trung tr? xu?ng có s? xu?t hi?n c?a thi?t b? này.Cruise control không có nhi?u tác d?ng khi s? d?ng trong ph? ho?c trên ???ng ?ông ?úc. Nh?ng khi v?n hành trên ???ng cao t?c, h? th?ng ki?m soát hành trình th?c s? là thi?t b? h?u d?ng. Nó giúp tài x? nhàn h?n khi không còn ph?i gi? chân ga, ki?m soát ???c t?c ?? và giúp ti?t ki?m nhiên li?u do xe v?n hành ?n ??nh.H? th?ng ki?m soát hành trình th??ng r?t d? ?i?u khi?n, ng??i lái ch? c?n ??a xe ??n t?c ?? mong mu?n r?i cài ??t ch? b?ng thao tác ??n gi?n thông qua phím b?m ??t trên vô-l?ng. Vi?c h?y cài ??t còn ??n gi?n h?n khi ch? c?n nh?n phanh là toàn b? hành trình ?i?u khi?n s? b? h?y b?.

L?u ý: Không ph?i xe nào s?n xu?t ra c?ng có th? l?p ???c thi?t b? này. Cruise control c?ng không ph?i chi ti?t mà ng??i dùng có th? mua ngoài ?? l?p thêm. Mu?n có trang b? này, ng??i dùng b?t bu?c ph?i ??t hàng chính hãng ngay t? quá trình s?n xu?t.

4. K?t n?i không dây ( Bluetooth )

T?i Vi?t Nam, ch?a có b?t k? th?ng kê s? v? tai n?n nào mà nguyên nhân b?t ngu?n t? vi?c tài x? s? d?ng ?i?n tho?i khi ?ang ?i?u khi?n xe. M?c dù ?ã có quy ??nh c?m dùng ?i?n tho?i khi lái xe, nh?ng hành ??ng nguy hi?m này v?n di?n ra h?t s?c ph? bi?n trên th?c t?.Sau khi thi?t b? k?t n?i không dây Bluetooth (cho phép ng??i lái v?n có th? s? d?ng ?i?n tho?i mà không b? phân tâm) xu?t hi?n trên xe h?i, bài toán h?n ch? tai n?n tai n?n do ?i?n tho?i ?ã có ?áp án, tuy nhiên không ph?i xe nào l?n bánh trên ???ng c?ng ???c trang b? ti?n ích h?u ích này.V?i nh?ng chi?c xe b? “sót” trang b? này, gi?i pháp l?p thêm c?ng là l?a ch?n h?p lý. Tuy nhiên, c?ng c?n cân nh?c k? l??ng tr??c khi quy?t ??nh do chi phí c?a thi?t b? này không h? “d? ch?u” và công ?o?n l?p ??t c?ng r?t ph?c t?p, nh?t là công ?o?n truy?n tín hi?u t? thi?t b? sang h? th?ng loa c?a xe.

L?u ý: Ch? nên l?a ch?n thi?t b? có nhà phân ph?i chính th?c và l?p ??t t?i nh?ng n?i có gi?y phép và ch?ng nh?n ?y quy?n, ?? tiêu chu?n can thi?p vào h? th?ng ?i?n c?a xe. 

5. Camera hành trình

R?t hi?m xe trong n??c ???c trang b? tiêu chu?n camera hành trình, g?n nh? s? xu?t hi?n c?a thi?t b? này trên xe là do ch? s? h?u l?p thêm, ph?c v? nhu c?u theo dõi l? trình. Camera hành trình hi?n ?ang ???c ?a chu?ng nh? tác d?ng l?u gi? hình ?nh khi xe l?u thông, giúp ng??i ?i?u khi?n t? ch?ng minh b?ng nh?ng b?ng ch?ng xác th?c trong các v? va ch?m hay khi b? l?c l??ng ch?c n?ng “tuýt còi”.Ngoài ra, thi?t b? này c?ng h?u ích ?? ghi l?i nh?ng hình ?nh th?i s? ho?c phong c?nh ??p di?n ra b?t ng? mà tài x? không th? v?a lái xe v?a quay phim.M?t s? lo?i camera hành trình cao c?p còn có c? ch?c n?ng c?nh báo quá t?c ?? và ch? ?? ghi hình khi ?? xe.

L?u ý: Trên th? tr??ng hi?n có r?t nhi?u lo?i camera hành trình khác nhau t? nhi?u ngu?n. Do v?y, khi quy?t ??nh l?p ??t thi?t b? này, nên l?a ch?n lo?i phù h?p v?i ?i?u ki?n s? d?ng và g?n ? n?i không làm c?n t?m nhìn cho ng??i lái.

Hi?n nay, khi mua các dòng xe nh? : Hyundai Accent, Hyundai Avante, Hyundai Elantra, Hyundai i20, Hyundai i30.. hyundaioto.com.vn luôn cung c?p cho các b?n các ch??ng trình khuy?n mãi ?? g?n ??y ?? h?t t?t c? các trang b? ?? t?ng tính n?ng an toàn nh? : Màn hình DVD chính hãng tích h?p h? th?ng ??nh v? và k?t n?i không dây, camera lùi h?ng ngo?i phía sau và c?m bi?n lùi .


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016