Bài vi?t so sánh Ford Ecosport và Hyundai i20 Active


Hyundai i20 Active
Ford EcoSport là hai k? phùng ??ch th? trong phân khúc xe g?m cao 5 ch? c? nh? ?ang ???c ng??i tiêu dùng Vi?t quan tâm. Hyundai i20 Active m?i chính th?c có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i thi?t k? th? thao n?ng ??ng cùng nhi?u tính n?ng ti?n nghi s? t?ng thêm s? l?a ch?n cho nh?ng khách hàng yêu m?n dòng xe này.
 

bang so sanh hyundai i20 active va ford ecosport
 

Hi?n t?i thì Hyundai i20 Active ???c xem là ??i th? x?ng t?m c?a Ford EcoSport. Hyundai i20 Active v?i nh?ng trang b? khá ??y ?? thì có l? nên so sánh i20 Active v?i phiên b?n EcoSport Titanium cao c?p nh?t. ?i?m m?nh c?a nh?ng m?u xe ??n t? Hàn Qu?c chính là nh?ng trang b? ???c tích h?p r?t ??y ??, t? ti?n nghi cho ??n an toàn. Hyundai cho bi?t thì trong t??ng lai h? c?ng s? ch?y theo xu h??ng mang ??n nh?ng m?u xe có ??y ?? tu? ch?n nh?t. ?ây c?ng là lý do Hyundai i20 Active ch? có duy nh?t m?t phiên b?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
 

Hyundai i20 Active trang b? h?p s? t? ??ng cùng nhi?u tính n?ng ti?n nghi cao nh?m c?nh tranh v?i các phiên b?n AT c?a Ford EcoSport (Trend AT 2 túi khí - 644 tri?u ??ng, Trend AT 7 túi khí - 652 tri?u ??ng và Titanium AT 7 túi khí - 681 tri?u ??ng). ?i?u này cho th?y Hyundai Thành Công ?ã nghiên c?u r?t rõ v? th? tr??ng tr??c khi gi?i thi?u t?i Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, Vi?t Nam là th? tr??ng th? 2 gi?i thi?u i20 Active sau ?n ??. Hyundai c?ng ?ã phát tri?n m?t phiên b?n hoàn toàn m?i dành cho th? tr??ng Vi?t Nam nh?m ?áp ?ng nhu c?u l?a ch?n cho ng??i tiêu dùng.
 

Ford EcoSport ???c phân ph?i v?i 5 phiên b?n trang b? c? h?p s? sàn và h?p s? t? ??ng. Tuy nhiên, theo báo cáo doanh s? c?a Vama hàng tháng, trên 95% các m?u xe Ford EcoSport bán ra ??u ???c trang b? h?p s? t? ??ng và ph?n l?n ??u là các phiên b?n trang b? 7 túi khí. S? l??ng xe s? sàn bán ra r?t th?p, ?i?u này ???c gi?i thích d? dàng b?i nhu c?u s? d?ng xe ch? y?u trong thành ph?, chú tr?ng s? tho?i mái và ti?n d?ng.
 

Ngo?i th?t
 

Hyundai i20 Active


Ngo?i th?t Hyundai i20 Active có nhi?u ?i?m t??ng ??ng v?i m?u hatchback i20. Ph?n ??u xe có k?t c?u khá hài hòa và b?t m?t v?i l??i t?n nhi?t hình thang ng??c cùng t?m ch?n phía tr??c giúp ??u xe trông c?ng cáp h?n.
 

 hyundai i20 active mat sauhyundai i20 active phia truoc  

 

Ford EcoSport


Ford EcoSport có ki?u dáng thon g?n, m?nh m? và n?ng ??ng v?i s? k?t h?p nh?ng ???ng gân th?ng và ???ng cong tròn. Ngo?i th?t xe ???c vát góc ph?n c?n tr??c, c?n sau c?ng nh? thân xe giúp chi?c xe trông nh? g?n và n?ng ??ng h?n.
 

 ford ecosport phia truoc mat sauford ecosport phia truoc  


Nhìn t?ng th?, Hyundai i20 Active có thi?t k? hài hòa, m?m m?i h?n. Còn Ford EcoSport mang dáng v? góc c?nh, m?nh m?. EcoSport nh?nh h?n v? kích th??c t?ng th? , tuy nhiên i20 Active l?i có l?i th? v? chi?u dài c? s? giúp mang ??n không gian cabin r?ng rãi. M?t khác, Ford EcoSport l?i có l?i th? v? kho?ng sáng g?m xe, 200 mm so v?i 190 mm.
 

N?i th?tHyundai i20 Active


Hyundai i20 Active v?i chi?u dài c? s? nh?nh h?n 5 cm cho m?t không gian n?i th?t tho?i mái cùng giao di?n ?i?u khi?n cao c?p c?a m?t chi?c hatchback.


Ph?n cabin và b?ng ?i?u khi?n trông khá hài hòa ? s? k?t h?p nh?ng gam màu tr? trung, các trang thi?t b? ???c b? trí hài hòa. Xe có hàng gh? sau r?ng rãi ?? cho c? 3 ng??i l?n ng?i tho?i mái và hàng gh? sau có th? g?p l?i theo t? l? 60:40 giúp t?ng không gian ch? ?? cho nh?ng cu?c hành trình dài.
 

 hyundai i20 active noi that 2hyundai i20 active noi that 1  

 


Ford EcoSport

 

Ford EcoSport có n?i th?t v?i tông màu ?en ch? ??o, xe có b?ng ?i?u khi?n trung tâm v?i nhi?u nút b?m có th? gây r?i m?t cho ng??i s? d?ng.


M?c dù s? h?u kích th??c t?ng th? nh?nh h?n th? nh?ng hàng gh? sau c?a Ford EcoSport v?n không ?? r?ng ?? có th? ng?i 3 ng??i l?n phía sau. Ngoài ra, m?u xe này có ph?n ít tính n?ng h?n ??i th? ??n t? Hàn Qu?c.
 

 ford ecosport noi that 2ford ecosport noi that 1  

 

Ti?n nghi
Hyundai i20 Active


Các trang b? ti?n nghi trên Hyundai i20 Active g?m: h? th?ng gi?i trí h? tr? Radio/CD/Mp3/AUX/Bluetooth cùng 8 loa ch?t l??ng cao và b? nh? trong 1GB, chìa khóa thông minh, kh?i ??ng b?ng nút b?m, camera lùi trên g??ng (tích h?p ch?ng chói t? ??ng), h? th?ng ?i?u hoà t? ??ng v?i kh? n?ng làm mát nhanh, h?c gió phía sau.
 

 

 

Ford EcoSport


Trang b? ti?n nghi trên Ford EcoSport g?m: H? th?ng gi?i trí h? tr? Radio/CD/Mp3/AUX/Bluetooth cùng h? th?ng âm thanh 6 loa, h? th?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói SYNC, chìa khóa thông minh, kh?i ??ng b?ng nút b?m, c?m bi?n ?? xe, h? th?ng ?i?u hòa ch?nh tay cho các phiên b?n th??ng và t? ??ng cho phiên b?n cao c?p.


Nh? v?y i20 Active có ?u th? v?i các trang b? nh? camera lùi, b? nh? trong, c?a gió cho hàng gh? sau...Song EcoSport b?n Titanium l?i v??t tr?i ? gh? b?c da, thay vì n? nh? i20 Active, c?a s? tr?i...
 

Kh? n?ng v?n hành và c?m giác lái
??ng c? và h?p s?
Hyundai i20 ActiveHyundai i20 Active ???c trang b? ??ng c? Kappa 1.4L MPI th? h? m?i nh?t có công su?t 100 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút và Momen xo?n 133 Nm t?i 3.500 vòng/phút. ?ây là kh?i ??ng c? ???c ?ánh giá r?t cao c?a Hyundai v?i kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u c?ng nh? ?? b?n và s?c m?nh v??t tr?i. Xe ???c trang b? h?p s? t? ??ng 4 c?p.

 

dong co hyundai i20 active
 

Ford EcoSport


Ford EcoSport ???c trang b? ??ng c? 1.5L Duratec có công su?t 110 mã l?c t?i vòng tua 6.300 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i 140 Nm t?i vòng tua 4.400 vòng/phút. Xe ???c trang b? h?p s? sàn 5 c?p ho?c tùy ch?n h?p s? t? ??ng 6 c?p ly h?p kép PowerShift v?i các b?n cao c?p. Nh? v?y Ford EcoSport chi?m ?u th? c? v? ??ng c? và h?p s? so v?i i20 Active.

 

dong co ford ecosport
 

 

Tiêu hao nhiên li?u
M?c tiêu hao nhiên li?u dành cho Hyundai i20 Active v?n ch?a ???c công b?. Ford EcoSport có m?c tiêu hao nhiên li?u kho?ng 6,5 L/100km theo công b? c?a nhà s?n xu?t. Qua tr?i nghi?m EcoSport trên cung ???ng v?i t?ng hành trình 250 Km trong n?i thành TP.HCM và v? B?n Tre c?a nhóm danhgiaXe thì m?c nhiên li?u trung bình theo ??ng h? hi?n th? luôn n?m trong kho?ng t? 6,7L - 9,5L/100 km.

C?m giác lái
Hyundai i20 Active


Kho?ng sáng g?m xe cao 190mm (cao h?n 20mm so v?i phiên b?n hatchback) giúp mang ??n s? n?ng ??ng và linh ho?t h?n khi di chuy?n. Thêm vào ?ó, h? th?ng treo c?a Hyundai i20 ???c c?i ti?n và thi?t l?p l?i ?? phù h?p h?n v?i chi?u cao t?ng thêm. danhgiaXe ch?a có d?p tr?i nghi?m th?c t? m?u xe này, nh?ng theo các ?ánh giá t? th? tr??ng ?n ?? thì i20 Active cho c?m giác lái không quá khác bi?t i20 hatchback.

 

cam giac lai hyundai i20 active

 

Ford EcoSport


Ford EcoSport có kích th??c xe nh? g?n, tay lái nh? nhàng khi ch?y ? t?c ?? th?p k?t h?p v?i bán kính quay vòng nh? nên vi?c lái xe trong thành ph? khá linh ho?t và tho?i mái. Kho?ng sáng g?m xe cao c?ng giúp chi?c xe này d? dàng di chuy?n trên nh?ng ?o?n ???ng g? gh?, ???ng x?u.

 

cam giac lai ford ecosport
 

An toàn
Hyundai i20 Active


H? th?ng an toàn trên Hyundai i20 Active g?m: H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD, 6 túi khí giúp ??m b?o an toàn cho toàn b? ng??i ng?i trên xe. Các tính n?ng khác bao g?m h? tr? ?? xe, m? khóa t? ??ng khi va ch?m, phanh ??a cho các bánh tr??c và bánh sau…


Ford EcoSport


Phiên b?n cao c?p nh?t Titanium c?a Ford EcoSport ???c trang b? h? th?ng an toàn g?m: H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, h? th?ng phân b? l?c phanh EDB, h? th?ng ch?ng tr?m, h? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESC, h? th?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c, c?m bi?n lùi, 7 túi khí b?o v? ng??i lái và hành khách trên xe. Xe ch? có phanh ??a bánh tr??c, bánh sau v?n dùng phanh tang tr?ng.


Phiên b?n Trend h?p s? t? ??ng không ???c trang b? c?m bi?n lùi phía sau, xe ???c trang b? tiêu chu?n 2 túi khí tr??c và có th? tùy ch?n 7 túi khí. Phiên b?n Trend s? sàn không ???c trang b? c?m bi?n lùi phía sau; h? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP; xe ???c trang b? tiêu chu?n 2 túi khí tr??c và có th? tùy ch?n 7 túi khí.


Nhìn chung phiên b?n Titanium c?a EcoSport v??t tr?i v? m?t trang thi?t b? an toàn so v?i i20 Active, nh? vào 7 túi khí và ??c bi?t là h? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESC.

K?t lu?n

Hyundai i20 Active có th? ???c so sánh v?i phiên b?n cao c?p nh?t Titanium c?a Ford Ecosport. So v?i ??i th?, i20 Active có ki?u dáng tr? trung, không gian r?ng rãi và thi?t k? n?i th?t hài hòa h?n. Trang thi?t b? c?a 2 xe khá t??ng ??ng, v?i m?i xe có nh?ng th? m?nh riêng. Hyundai i20 Active Xe c?ng có m?c giá niêm y?t m?m h?n so v?i Ford EcoSport Titanium, 619 tri?u VN? so v?i 681 tri?u VN?. Trong khi ?ó, Ford EcoSport Titanium có ?u th? v? trang b? an toàn, và kh? n?ng v?n hành, v?i ??ng c? m?nh m?, và h?p s? ly h?p kép 6 c?p.

 

 


Từ khóa:

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016