So sánh Hyundai Elantra 2013 v?i Honda Civic và Ford Focus

 

B?t c? khi nào m?u Honda Civic m?i xu?t hi?n, s? có m?t v?n ?? l?n ? th? tr??ng xe h?i c? nh?. Civic, cùng v?i Toyota Corolla là th??ng hi?u t?n t?i lâu ??i nh?t trong phân khúc này, và nó th??ng xuyên ganh ?ua m?t cách quy?t li?t v?i Corolla cho v? trí d?n ??u v? doanh s?.

 

Tuy nhiên, trong 2 n?m qua, m?u Civic m?i không còn là thông tin nóng s?t duy nh?t t?i th? tr??ng xe c? nh?. Th?i gian ?ó ?ã ch?ng ki?n s? ra m?t c?a hàng lo?t m?u xe hoàn toàn m?i nh? Hyundai ElantraFord Focus c? hai ??u nh?n ???c c?i thi?n ?áng k? so v?i ng??i ti?n nhi?m và xu?t phát t? nh?ng ng??i ??n sau trong phân khúc này. Có v? nh? ch?ng có gì l? l?m khi mang m?u xe Civic cùng v?i “ng??i ch?i m?i” vào m?t ván bài so sánh nho nh?.

 

Civic có s?n trong 3 phiên b?n quen thu?c 2.0 AT có giá bán 860.000.000 VN? (?ã bao g?m VAT), 1.8 AT và 1.8 MT. Và chúng tôi ?ã ch?n phiên b?n 2.0 AT ?? tham gia gia m?t cu?c so sánh nho nh?.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

M?u xe m?i Focus c?a Ford c?ng ra m?t trong hai d?ng thân xe sedan và hatchback v?i nhi?u 4 phiên b?n trong m?i ki?u xe. Nh?ng chúng tôi có phiên b?n cao nh?t Titanium + trang b? ??ng c? 2.0 phun x?ng tr?c ti?p có giá bán 849.000.000 VN? (?ã bao g?m VAT).

 

Hyundai Elantra s? h?u dòng s?n ph?m ??n gi?n nh?t. M?u sedan m?i ???c cung c?p v?i ch? m?t chi?c sedan 4 c?a g?m 2 phiên b?n GLS s? t? ??ng và GLS s? sàn. Do ??ng c? ch? có dung tích 1.8L nên n?u ch? nhìn vào thông s? thì rõ ràng Elantra GLS s? ch?u thi?t thòi. Nh?ng ?ôi khi, dung tích ??ng c? và các ch? s? công su?t, mô-men l?i không ph?i là t?t c?. Vì l? ?ó, Elantra GLS 1.8AT có giá bán 756.000.000 VN? (?ã bao g?m VAT) c?ng s? tham gia cu?c ?ua cùng v?i hai ??i th? trên.

 

Ngo?i th?t

 

Chúng ta s? cùng xem xét m?t cách ch? quan v? thi?t k? c?a ba m?u xe này. Civic m?i ti?p t?c m?t cách tôn kính ch? ?? thi?t k? c?a ng??i ti?n nhi?m ph? bi?n c?a nó. Cabin r?ng rãi ???c kéo dài v?i m?t kính ch?n gió nghiêng, trong khi ??u xe và ?uôi xe ???c rút ng?n l?i.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Các nhà thi?t k? c?a Elantra và Focus d??ng nh? ?ã không suy ngh? ??n vi?c duy trì m?t liên k?t tr?c quan v?i các m?u xe tr??c ?ó. B?i nh?ng ng??i ti?n nhi?m tr??c ?ó luôn xu?t hi?n v?i nh?ng b? cánh th?t t? nh?t.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Nh?ng dòng ch?y c?a Hyundai Elantra có th? không v?a m?t t?t c? m?i ng??i nh?ng chúng ch?c ch?n ?n t??ng và phong cách cho m?t chi?c xe h?i trong phân khúc này. Focus s? h?u v? t??ng ??ng gia ?ình v?i các s?n ph?m khác c?a Ford ? châu Âu, v?i l??i t?n nhi?t c? l?n, nh?ng ?iêu kh?c d?c thân xe, ???ng hông ???c nâng cao và m?t cabin nh?. Nhìn chung, chúng tôi ngh? r?ng thi?t k? này phù h?p v?i hatchback h?n m?t chi?c sedan quá b?n r?n, m?c dù trong c? hai tr??ng h?p, nó r?t gi?ng v?i m?u xe subcompact Fiesta.

 

Thi?t k? n?i th?t

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Thi?t k? truy?n th?ng l?i m?t l?n n?a ?óng vai trò quan trong trong n?i th?t c?a Civic m?i b?i khi cánh c?a m? ra, b?n d? dàng nh?n th?y m?t cabin quen thu?c trên th? h? tr??c ?ó. Phía d??i kính ch?n gió c? l?n là m?t b?ng ?i?u khi?n r?t sâu, nh? trên phiên b?n Civic cu?i cùng, ???c chia c?t thành hai t?ng. T?ng trên là n?i c? ng? c?a ??ng h? k? thu?t s?. Bao quanh ??ng h? t?c ?? là h? th?ng ?èn có th? phát ra ánh sáng màu xanh lá cây báo hi?u cho ng??i lái ?ang t?t ch? ?? lái ECO (ti?t ki?m nhiên li?u) nhiên li?u ho?c màu xanh n??c bi?n khi lái xe ECO ???c b?t.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Bên d??i là ??ng h? ?o t?c ?? ??ng c? có kích th??c l?n, mà lái xe s? th?y thông qua vô l?ng ba ch?u ???ng kính nh?. Ch?c n?ng IMID giúp ng??i lái có ???c nhi?u thông tin, lái xe có th? xem b?ng cách s? d?ng các nút b?m t??ng ??i ??n gi?n trên vô l?ng. Màn hình hi?n th? thông tin h? th?ng audio, ?i?n tho?i Bluetooth. Tuy nhiên, các nút âm thanh và khá nh? và h?i c?. Các thi?t b? chuy?n m?ch khác c?a Civic là ?i?n hình c?a Honda: ??n gi?n và ch?t l??ng cao.

 

Cabin t??ng ??i ??n gi?n và không c?u k?. Tuy nhiên, không gian n?i th?t l?i khá t?t, th?m chí còn t?t h?n m?t chút so v?i phiên b?n tr??c m?c dù kích th??c ngo?i th?t không h? thay ??i. Khu v?c c?a s? t??ng ??i r?ng rãi làm cho cabin c?m th?y r?ng và thoáng.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Tri?t lý thi?t k? c?a cabin Focus hoàn toàn t??ng ph?n v?i Elantra và Civic. Không gian bên trong c?ng h?n ch? h?n Civic và Elantra. Nh?ng ?ó là m?t cabin ch?a quá nhi?u nh?ng công ngh? mà hai ??i th? kia ch?a có. Vi?c ng?i sau vô-l?ng v?i hàng lo?t ch?c n?ng ?i?u khi?n thông minh nh? h? th?ng giao ti?p SYNC, h? th?ng ?àm tho?i Bluetooth, h? th?ng ki?m soát hành trình cruise control, gi?i h?n t?c ??, h? th?ng phanh t? ??ng và h? th?ng h? tr? ?? xe t? ??ng… s? khi?n b?n thích thú khi th? nghi?m t?ng tính n?ng c?a chúng.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Chúng tôi ?ánh giá cao kh? n?ng t??ng tác c?a h? th?ng SYNC b?i nói ?áp nh?ng gì tôi yêu c?u m?t cách chu?n xác v?i các c?u trúc l?nh ??n gi?n. Ch? c?n kích ho?t ch?c n?ng SYNC ngay trên vô l?ng và s? d?ng ngôn ng? c? b?n ti?ng Anh, b?n có th? l?a ch?n ch?c n?ng nghe nh?c hay g?i ?i?n tho?i trong khi v?n t?p trung lái xe. SYNC ho?t ??ng r?t t?t khi s? d?ng ti?ng Anh, dù phát âm không c?n ph?i chu?n xác l?m, nh?ng ngôn ng? ti?ng Vi?t l?i là thách th?c quá l?n v?i SYNC.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Elantra có th? không ph?i là chi?c xe s? h?u h? th?ng lái t?t nh?t ho?c giao di?n s? d?ng ??p nh?t trong phân khúc, nh?ng trong các chi?c xe nh? g?n, nó là m?t giá tr? n?i b?t, v?i trang b? tiêu chu?n có th? khi?n nhi?u m?u xe ??t ti?n khác b? lu m?.

 

Hyundai Elantra GLS s? h?u m?t danh sách các tính n?ng, bao g?m: Kh?i ??ng start/stop, g??ng ?i?n, AM/FM/CD, c?ng USB, khóa thông minh, Bluetooth. Ngoài ra, trên nh?ng chi?c xe s? h?u h?p s? t? ??ng, ?i?u hòa không khí và vô l?ng ?i?u ch?nh c?ng ???c trang b? tiêu chu?n.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Không gian n?i th?t là m?t s? k?t h?p c?a các b? m?t m?m và b? c?t c?ng ch?ng x??c c?ng nh? có r?t nhi?u ng?n ch?a h?u d?ng. Nó c?ng ch?a giác c?m AUX, c?ng usb d? dàng k?t n?i v?i ?i?n tho?i thông minh. Gh? da có s?n trên sedan, dù không ?n ch?a s? sang tr?ng nh?ng mang ??n v? d?o dai c?n thi?t.

 

??ng c? và h?p s?

 

C? ba chi?c compact ??u trang b? ??ng c? 4 xy-lanh. ??ng c? Focus l?n nh?t, 2.0 lít v?i h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p có kh? n?ng s?n sinh công su?t 170 mã l?c và mô men xo?n 200Nm. Honda Civic 2.0 AT ???c trang b? ??ng c? I-4, SOHC i-VTEC, dung tích 1.997 cc, công su?t c?c ??i ??t 153/6.5000 (hp/vòng/phút) và mômen xo?n c?c ??i 190/4.300 (Nm/vòng/phút). 

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

??ng c? 1.8 lít c?a Elantra ??ng th? ba v?i 150 mã l?c và mô men xo?n 178 Nm. C? ba ??ng c? ??u m?nh m? h?n ng??i ti?n nhi?m c?a chúng.

Các ??c tính lái c?a c? ba v? c? b?n là t??ng t? b?i vì chúng ??u s? h?u ??nh mô men xo?n trong kho?ng t??ng ??i h?p t? 4300 – 4700 vòng/phút. S? khác bi?t v? s?c m?nh ?ã ???c san b?t do nh?ng khác bi?t v? tr?ng l??ng c? s? c?a ba chi?c xe khi chúng tôi nh?n th?y r?ng Civic là chi?c xe nh? nh?t, Focus n?ng nh?t còn Elantra thì ? gi?a. Không ai trong s? ba ?ng viên k? th?c s? chói sáng khi l?n bánh kh?i dây chuy?n, nh?ng c? ba ?? thích thú ?? v?n hành.

Nh?ng hãy nh? r?ng, Civic ch? s? d?ng h?p s? t? ??ng 5 c?p, trong khi Elantra và Focus ??u ?ã nâng c?p lên h?p s? t? ??ng 6 c?p.

 

V?n hành

 

Ford ?ã th?c nhi?n nh?ng b??c ti?n trong ??ng l?c h?c c?a nh?ng chi?c xe c? nh? mà b?n t?ng ch?ng ki?n trên Fiesta. ?ó là b?ng ch?ng rõ ràng v?i Focus m?i khi chi?c xe s? h?u kh? n?ng x? lý tuy?t v?i. 

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Honda ?ã ch?ng minh nó mang ??n nhi?u ph?n khích h?n ?? v?n hành so v?i ??i th? ??n t? x? Hàn, ít b? understeer và kh? n?ng v?n hành t?t h?n. Tuy nhiên, chúng tôi v?n ch?a th?c hài lòng v?i h? th?ng lái trên Civic th? h? khi so sánh v?i ng??i ti?n nhi?m.

 

So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Dù Hyundai Elantra r?t ?n t??ng b?i dù ch? dùng ??ng c? 1.8, nh?ng kh? n?ng gia t?c, v?n hành ??u ch?ng kém hai c? máy trên là bao. Kh? n?ng x? lý c?a Hyundai khá t?t v?i h? th?ng lái tr? l?c ?i?n chính xác và ch?c ch?n. Nh?ng hi?u qu? mà h? th?ng phanh mang l?i là ?i?u khi?n chúng tôi còn chút b?n kho?n, nó thi?u “?? êm d?u” so v?i hai ??i th? còn l?i.

 

?ánh giá

 

Elantra là m?t n? l?c ?n t??ng c?a Hyundai và t? hào b?i danh sách dài các tính n?ng. Chi?c xe s? h?u kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u nh?t, không gian n?i th?t r?ng rãi và giao di?n tuy?t ??p. Ít ng?c nhiên nh?ng không kém ph?n quan tr?ng là nó trang b? nhi?u thi?t b? nh?t t?i m?c giá r? nh?t. Elantra r? h?n t? kho?ng 100.000.000 VN? so v?i Focus và Civic.

 

?? ch?n m?t chi?c Civic thay vì Elantra, khách hàng s? ph?i ??t nhi?u tiêu chí h?n n?a. Cabin c?a Honda thoáng mát, tho?i mái và d? dàng nhìn ra bên ngoài h?n. Chúng tôi nh?n ra r?ng Civic có h? th?ng lái t?t, v?n hành t?t nh?ng giá quá cao so v?i các ??i th? còn l?i trong khi không có nhi?u trang b? ti?n ích n?i b?t.

 

 So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus So sanh 3 xe Honda Civic Hyundai Elantra va Ford Focus

 

Focus v??t lên trên ki?m tra này b?i cách nó ???c trang b? nh?ng tính n?ng mà Civic và Elantra nh? h? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP, h? th?ng phanh ch? ??ng City Stop, h? gi?ng SYNC thông minh, h? th?ng c?nh báo ?i?m mù trên g??ng và hàng lo?t nh?ng trang b? mà trong cùng phân khúc không có ??i th? nào có. Nh?ng không gian cabin l?i là h?n ch? c?a Focus.

Thông s? k? thu?t

FORD FOCUS TITANIUM +

- Kích th??c: 4.534×1.823×1.4860 mm

- Chi?u dài c? s?: 2.648 mm

- ??ng c?: 2.0 lít, I-4, i-VCT, phun x?ng tr?c ti?p DGI

- Công su?t: 170 mã l?c t?i 6.500 vòng/phút

- Mô-men xo?n: 200 Nmm t?i 4.450 vòng/phút

- H?p s?: T? ??ng, 6 c?p, ch? ?? Th? thao/Tiêu chu?n

- D?n ??ng: FWD

- Dung tích bình nhiên li?u: 55 lít

- Tiêu th? nhiên li?u: 6,7 lít/100 km

- Giá bán: 849.000.000 VN? (?ã bao g?m VAT)

 

HYUNDAI ELANTRA GLS 1.8AT

- Dài x R?ng x Cao: 4.530 x 1.775 x 1.445mm

- Chi?u dài c? s?: 2.700 mm

- Chi?u r?ng c? s? (tr??c/ sau): 1.549 / 1.562 mmm

- Kho?ng sáng g?m xe: 150 mm

- C? l?p: 205/55 R16

- ??ng c?: x?ng 1.8 Dual-CVVT

- Công su?t: 150mã l?c/6.500 vòng/phút

- Mô-men xo?n: 179 Nm/4.700 vòng/phút

- H?p s?: T? ??ng, 6 c?p, ch? ?? +/-

- D?n ??ng: FWD

- Dung tích bình nhiên li?u: 45 lít

- Tiêu th? nhiên li?u: 6,2 lít/100km (tham kh?o)

- Tiêu chu?n khí th?i: EU2

- Lo?i nhiên li?u: X?ng không chì, RON 92 ho?c RON 95

- Giá bán Elantra GLS 1.8 AT / Elantra GLS 1.8 MT: 756.000.000 / 699.000.000 VN? (?ã bao g?m VAT).

 

HONDA CIVIC 2.0 AT

- Dài x R?ng x Cao: 4.525 x 1.755 x 1.450 (mm)

- Chi?u dài c? s?: 2.670 (mm)

- Kho?ng sáng g?m xe: 170 (mm)

- Tr?ng l??ng không t?i: 1.280 (kg)

- Tr?ng l??ng toàn t?i: 1.700 (kg)

- ??ng c?: I-4, i-VTEC, SOHC

- Công su?t: 153/6.500 (hp/rpm)

- Mô-men xo?n: 190/4.300 (Nm/rpm)

- H?p s?: t? ??ng, 5 c?p, ch? ?? th? thao

- D?n ??ng: FWD

- Kích th??c l?p: 205/55R16

- Giá bán (?ã bao g?m VAT): 860,000,000 VN?

 (Theo TTT?/Autodaily)

 N?i dung trên ???c trích d?n theo ?ánh giá khách quan c?a Autodaily, còn theo ý ki?n c?a b?n thì sao?

Hãy tham gia ?ánh giá m?u xe mà b?n thích trong 3 m?u xe t?i topic này nhé.


Từ khóa:

Ý kiến người dùng(Tổng số1Ý kiến)

  • Khách Vãng Lai ( 30-09-2013 16:50:42 )

Tổng số: 1 (Hồ sơ), Tổng số trang: 1 (Trang) | Trang đầu  «Trang trước  Tiếp theo»  Trang cuối
Tài Khoản: Khách Vãng Lai
E-mail:
Đánh Giá:
Nhận Xét:
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi): captcha

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016