QUY TRÌNH THI?T K? THI?T K? K? THU?T XE HYUNDAI

 

Hoàn thi?n thi?t k? xe Hyundai v?i công ngh? tiên ti?n.


     Mô hình xe Hyundai ???c t?o ra trong m?t không gian ?o thông qua mô ph?ng t? ??ng và thi?t k? k? thu?t s? 3D. Sau khi mô hình ???c ??t thông qua m?t lo?t các xét nghi?m nh? mô ph?ng phân tích và ?ánh giá cài ??t, v?n ?? ti?m n?ng ???c l?c tr??c ?? t?i ?u hóa quá trình thi?t k? và rút ng?n th?i gian phát tri?n.

Hoan thien thiet ke xe Hyundai
  Thi?t k? c?u trúc thân xe
     C?u trúc thân xe gi?ng nh? b? x??ng c?a c? th? con ng??i, ch?a các b? ph?n khác nh? ??ng c?, khung g?m, c?ng nh? tính n?ng ti?n l?i khác. Chúng ???c ki?m tra nghiêm ng?t các yêu c?u c?n thi?t c?a m?t chi?c xe ch?ng h?n nh? s?c m?nh, kh? n?ng ch?ng tai n?n, khí ??ng h?c, ti?ng ?n, ti?t ki?m nhiên li?u và không gian, khi thi?t k? m?t c?u trúc c? th? ?? s?n xu?t m?t chi?c xe an toàn, tho?i mái, nhanh chóng và kinh t?.
Thi?t k? khung g?m
     Chúng tôi thi?t k? h? th?ng khung g?m ?ó chuy?n ti?p ?i?n cho xe và cho phép lái xe. H? th?ng khung g?m bao g?m vi?c ?ình ch?, ch? ??o, nhiên li?u, làm mát, khí th?i, tiêu th?, l?p ??t, ki?m soát và h? th?ng phanh.
   
  Thi?t k? ch?c n?ng
     Ngo?i th?t và n?i th?t c?a m?t chi?c xe ???c thi?t k? v?i m?t t?p trung vào vi?c cung c?p m?t môi tr??ng tho?i mái và an toàn d? ch?u cho ng??i lái. M?t công ngh? m?i ???c g?i là ?èn pha thích ?ng có bóng ?èn th?p ?à xoay trái và ph?i ?? ?áp ?ng v?i các tay lái ?? chi?u sáng nh?ng h??ng mà ng??i lái xe ?ang tìm ki?m. Ngoài ra, các lo?i ?èn di chuy?n lên và xu?ng tùy thu?c vào s? l??ng hành khách và xe tr??t ngang.

Noi that ngoai that xe hyundai

Phân tích
     Ti?ng ?n, ?? rung, ?? c?ng (NVH) phân tích ?? ki?m soát ti?ng ?n và rung ??ng trong khi lái xe, chúng tôi phân tích các nguyên nhân gây rung ??ng và ??c ?i?m nh? th? nào rung ??ng ???c chuy?n ??n hành khách. Quá trình này ???c th?c hi?n thông qua mô ph?ng trên máy tính tr??c khi ???c ki?m tra th?c t?. Sau khi ?ánh giá ban ??u ?ã ???c th?c hi?n ?? t?o ra gi?i pháp t?i ?u, m?t chi?c xe nguyên m?u sau ?ó ???c s?n xu?t.
phan tich kha nang chiu luc cua xe hyundai
phan tich do ben xe hyundai Phân tích ?? b?n
     M?t mô hình xe h?i ?o ???c t?o ra ?? có ???c d? li?u ??nh l??ng v? s?c t?i. Thông qua quá trình này, chúng tôi th?c hi?n mô ph?ng chi ti?t và phân tích ?? b?n. ?ánh giá ?? b?n ban ??u c?a thân xe và các b? ph?n khung chính cho phép chúng ta xác ??nh các v?n ?? có th? và ??a ra các gi?i pháp ?? c?i thi?n hi?u su?t, c?ng nh? c?t gi?m chi phí và tr?ng l??ng. Thông tin sau ?ó ???c ph?n ánh trong quá trình thi?t k?.

 


Từ khóa: Thi?t k? k? thu?t

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016