Th??ng hi?u xe Hyundai

 

 
M?c dù nh?n ???c nhi?u ?ánh giá cao v? ch?t l??ng nh?ng công ty s?n xu?t ô tô Hàn Qu?c v?n ph?i chi?n ??u v?i vi?c doanh s? bán ng?ng l?i. Chuyên viên marketing Steve Wilhite là ng??i có nhi?m v? quan tr?ng trong vi?c ??y m?nh th??ng hi?u c?a nhãn hi?u s? m?t Hàn Qu?c này trên ??t M?.
 
1.jpg

Steve Wilhite b??c vào h?i tr??ng t?i trung tâm h?i ngh? Jacob Javitz ? New York vào chi?u ngày 4 tháng 4. Anh ch?m chú nh?m l?i bài di?n thuy?t c?a mình t?i phiên h?p báo c?a m?t trong nh?ng tri?n lãm xe h?i quan tr?ng nh?t n??c M?. Tr??ng phòng ho?t ??ng công ty Huyndai khu v?c B?c M? d? ??nh s? gi?i thi?u chi?c xe mui kín Genesis t?i New York International Auto. Anh quá lo l?ng v? vi?c gi?i thích vi?c giá bán c?a chi?c xe này s? n?m trong kho?ng t? 30.000$ ??n 35.000$ trong khi nó “dám” ???c so sánh v?i nh?ng chi?c xe cao c?p nh? BMW 5 Series và Lexus ES350.

 

D??ng nh? Wilhite quá tr?m ngâm, ?i?u này c?ng có th? là anh s? ph?i gi?i thích v?i nhi?u khách hàng v? m?c giá bán ?áng ng?c nhiên c?a chi?c Genesis trong t??ng lai ho?c m?c giá 30.000$ c?a vài chi?c Hyundai cao c?p khác. Steve Wilhite nói sau bài phát bi?u: “B?i vì chúng tôi không có th??ng hi?u”.

Ông Wilhtie 54 tu?i ?ã nh?n th?y nh?ng th? thách mà Huydai ph?i ???ng ??u tr??c khi ??m nh?n ch?c v? cao nh?t t?i Hyundai Motor America vào tháng 8 v?a qua. Là phó ch? t?ch ph? trách marketing toàn c?u c?a Nissan t?i Tokyo và tr??c ?ó là phó ch? t?ch phòng marketing c?a chi nhánh Nissan t?i B?c M?, ông ?ã t?ng xem Huyndai là ??i th? c?nh tranh. Ông ?ã nhìn th?y ch?t l??ng c?a nó ???c nâng cao t?i m?c ?? kinh kh?ng và ngay c? t?i các gian hàng tri?n lãm. M?t ?i?u r?t rõ ràng là công ty này c?n m?t ý t??ng ?? kh?ng ??nh l?i th??ng hi?u và thoát ra “hi?p h?i nh?ng chi?c xe r? ti?n”. Tr??c ?ây, Wilhite ?ã t?ng c?ng c? v? trí c?a nhi?u th??ng hi?u và tr? thành chuyên viên marketing cho công ty Volkswagen trong nh?ng n?m 90. Ông ?ã ??a hãng s?n xuât ô tô ??c tr? l?i th? tr??ng b?ng m?t chi?n l??c qu?ng cáo thông minh. Sau này ông ti?p t?c tr? thành chuyên viên th? tr??ng hàng ??u t?i công ty Apple Computer Inc. Vi?c Huyndai ch?n Wilhite ?i?u hành toàn b? ho?t ??ng c?a hãng t?i M? ?ã cho th?y m?t th??ng hi?u m?i và ?? m?nh s? quy?t ??nh t??ng lai c?a Huyndai.

 

2.jpg
M?u qu?ng cáo "Have a nice car" c?a Huyndai

 

Nhà s?n xu?t Hàn Qu?c ?ã li?u l?nh thuy?t ph?c khách hàng r?ng nh?ng chi?c xe c?a hãng t??ng x?ng v?i m?c giá cao. Vi?c thi?u kiên nh?n này là có th? hi?u ???c. Ch?t l??ng c?a Huyndai th?c s? v??t tr?i h?n Toyota trong cu?c nghiên c?u ch?t l??ng c?a J.D Power và ch? ??ng sau Lexus và Porsche. T?p chí h??ng d?n tiêu dùng ?ã x?p hai trong s? nh?ng chi?c xe m?i c?a Huyndai là xe ?n t??ng nh?t trong n?m. Nh?ng n?m ngoái ch? có 23% trong t?ng s? nh?ng ng??i mua xe m?i th?m chí còn lo ng?i khi xem xét vi?c mua xe Huyndai. ?i?u này so sánh v?i 65% ??i v?i Toyota và h?n 50% ??i v?i Honda.

 

M?c dù có hàng lo?t model m?i v?i ch?t l??ng và phong cách quá s?c t??ng t??ng. Trong vòng 5 n?m g?n ?ây có r?t nhi?u ch??ng trình gi?m giá thì doanh s? bán hàng c?a Hyundai v?n không ??i. Vi?c “phát minh” ra nh?ng chi?c xe không bán ???c c?a Huyndai ngày càng t?ng lên. Công ty này v?n phát tri?n nhanh nh?t t?i M? t? n?m 2000 ??n 2005 ?ã ??t m?c tiêu là bán ???c 1 tri?u chi?c t?i B?c M? cho ??n n?m 2010. Nh?ng ?i?u này nhanh chóng b? lãng quên, m?c tiêu sau ?ó gi?i h?n l?i là 700.000 và doanh s? cho n?m 2012 là 900.000. Nh?ng con s? này th?t s? v?n còn là tham v?ng: N?m ngoái Huyndai m?i ch? bán ???c 455.000 chi?c t?i M?. Th?m chí nh? v?y, Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? Huyndai g?n ?ây cho bi?t ông mong ch? trong n?m 2007 công ty s? bán ???c nhi?u h?n n?m ngoái 100.000 chi?c

 

3.jpg
Hình ?nh qu?ng cáo xe Santa Fe

V?n ?? c?p bách c?a Huyndai có th? th?y ? nh?ng bãi ?? xe t?n r?ng nh? sân bóng ?á nh?ng chi?c Sonata khi công ty ??nh s?n xu?t g?p ?ôi s? xe mà các ??i lý ??t hàng. Doanh s? bán Sonata gi?m 30% trong quý ??u tiên còn chi?c crossover Tucson và minivan Entourage c?ng ?áng th?t v?ng. N?m ngoái doanh thu c?a nhà s?n xu?t Hàn Qu?c này gi?m 34% xu?ng còn 1.6 t? ?ô la, lãi ròng c?ng gi?m g?p ?ôi, xu?ng còn 4,5% t? 9% cách ?ây 3 n?m.

?i?m m?u ch?t là Huyndai c?n có m?t l?ch s? m?i. “Khi chúng tôi không có m?t l?ch s? v? giá c?, t?c là chúng tôi không có l?ch s? gì c?”. Ông David L. Zuchowski, Giám ??c b? ph?n bán hàng cho bi?t. Và l?ch s? giá c? thì ph?i ch?u s?c ép. ??ng won Hàn ?ã t?ng 25% so v?i ??ng USD trong h?n 3 n?m qua. Wilhite lo ng?i r?ng xu h??ng này s? làm cho công ty c?a ông tung ra nh?ng thi?t b? tiêu chu?n cao h?n ??i th? c?nh tranh nh?ng giá l?i th?p h?n t? 6 ??n 10%. Huyndai ?ã ch?ng ki?n s? l??ng xu?t kh?u sang M? và Châu Âu gi?m ??n hai con s? trong n?m 2006 do kho?ng cách giá c? v?i nh?ng th??ng hi?u ???c ?ánh giá cao h?n. Ông Patrick Terhaar, ch? ??i lý t?i Minnesota v?i ba c?a hàng và hai chi nhánh c?a Huyndai cho bi?t: “? ?ây v?n có m?t m?c c?n v??t qua là xe và th??ng hi?u, chúng tôi ?ã có thêm nh?ng chi?c xe tr? giá 30.000$”.

Wilhite t?p trung vào vi?c ??t l?i v? trí c?a Huyndai cao quá th?c ch?t. Wilhite ?ã ch? th? cho các ??i lý qu?ng cáo ch?u trách nhi?m cho chi?n l??c m?i c?a Huydai, g?i là chi?n l??c qu?ng cáo "Drivers Wanted" mà Arnold Worldwide ?ã t?o ra cho Volkswagen vào nh?ng n?m gi?a th?p niên 90, c?ng nh? qu?ng cáo VW t? nh?ng n?m 1960, ?ã làm cho khách hàng nhìn vào th??ng hi?u b?ng m?t l?ng kính khác. Ông Scott Goodson, ch? t?ch v?n phòng qu?ng cáo Strawberry Frog nói: “Ngay c? khi các b?n ch? cho ng??i tiêu dùng th?y ch?t l??ng c?a b?n t?t h?n Toyota thì h? v?n không tin”.

7.jpg
Huyndai v?i cam k?t "More" ("Nhi?u h?n n?a")

Cu?i cùng, Wilhite và m?t thành viên trong ban lãnh ??o và các ??i lý ?ã ch?n Goodby, Silverstein + Partners t?i San Francisco. Goodny ?ã xác ??nh ???c khó kh?n c?a Huyndai thông qua nghiên c?u 200 ng??i ?ánh giá chi?c Veracruz crossover m?i. Khi nhóm ng??i này xem nh?ng chi?c xe không có logo, 71% nói r?ng h? s? mua nó. Và khi logo c?a Huyndai ???c m? ra thì s? ng??i ?ã gi?m xu?ng còn 52%. Trong m?t nghiên c?u t??ng t?, logo c?a Toyota ?ã t?ng ý ?inh mua nhi?u h?n 20%.

Chi?n l??c c?a Goodby th?c hi?n vào tháng 6 ?ang ???c mong ??i s? xu?t hi?n trên tivi, Internet và các t?p chí v?i nh?ng con s? v? ?? an toàn và giá tr? th?c mà ch? t?ch v?n phòng Jeff Goodby ?ã mô t? là m?t trong nh?ng “s? th?t xoa d?u gi?n d?”. Ý t??ng này t?o ra m?t môi tr??ng mà nh? ông ?y nói, s? làm cho hàng xóm hay ??ng nghi?p c?a nh?ng khách hàng mua xe Huyndai hoàn toàn hi?u ra t?i sao h? l?i mua Huyndai. Ông ?y nói: “Hi?n nay Huyndai ch?a th?nh hành trong xã h?i”.

 

8.jpg
Qu?ng cáo "Smart Move" so sánh Land Rover và Santa Fe

Kh?u hi?u c?a Gooby là "Have a Nice Car” v? t?ng th? ?ã gây ???c ti?ng vang. Nó so sánh nh?ng khó kh?n c?a nhà s?n xu?t ô tô này c?ng gi?ng nh? vi?c Galileo cho r?ng trái ??t quay quanh m?t tr?i ?? thuy?t ph?c ng??i tiêu dùng tin t??ng và khen ng?i Huyndai. Ông Wilhite nói : “Nh? tôi ?ã nói, chúng tôi c?n m?t ý t??ng l?n”.

Chúng ta hoàn toàn có th? hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a th??ng hi?u. Ch?t l??ng c?a Hyundai r?t t?t, giá c? ch?p nh?n nh?ng khách hàng không mua vì th??ng hi?u. Do ?ó c?ng c? th??ng hi?u ?ang là vi?c làm c?p bách c?a nhãn hi?u Hàn Qu?c này tr??c khi tung ra nh?ng model m?i làm thay ??i th? tr??ng.

  • Quang Huy


Từ khóa: Th??ng hi?u Hyundai

Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016