Hyundai SantaFe 2015

XE Hyundai SantaFe 2015

Hyundai SantaFe 2015 Hyundai SantaFe 2015 Hyundai SantaFe 2015 Hyundai SantaFe 2015 Hyundai SantaFe 2015
  • Nhà sản xuất: 
  • Lượt truy cập: 12758
  • Đánh giá xe Hyundai Ôtô 4.5 starsĐiểm trung bình: 4.5/ 5 630 (phiếu)
  • Giá bán: Vui lòng gọi 091 6460022
  • Liên hệ: Vui lòng gọi
    091 646 0022 (Ms Thanh)
    Để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.


Xe Hyundai Santa Fe 2015

Hyundai Santafe 2015 phiên b?n th? 3 ??ng th?i là phiên b?n m?i nh?t c?a dòng xe SUV cho t?i nay ???c ?ánh giá cao nh? s? ti?n nghi, kh? n?ng v?n hành m?nh m?, ti?t ki?m nhiên li?u... và ???c xem là "k? ??ng ??u" phân khúc xe 7 ch? h?ng trung t?i Vi?t Nam c? v? ch?t l??ng và giá c?, ??c bi?t là v?i phiên b?n máy d?u. ?ây qu? th?t là “??a con c?ng” c?a Hyundai v?i thi?t k? ?a d?ng và ???c lòng ng??i hâm m? b?i ch?t l??ng cao c?p v??t tr?i nh?ng m?c giá l?i khá “bình dân”.

 

Xem thêm  Hyundai Santa Fe 2014 x?p h?ng 1 dòng xe SUVV?i vi?c ra m?t 2 phiên b?n SantaFe và SantaFe Sport, Hyundai ?ã ??t ???c nh?ng thành công to l?n ngoài mong ??i: l?t vào top và x?p th? 3 trong nh?ng dòng bán ch?y nh?t t?i th? tr??ng M? v?i doanh s? t?ng 35% vào tháng 9 – m?c t?ng cao nh?t thu?c các dòng SUV c?a Hyundai t? tr??c ??n nay và giúp hãng luôn duy trì ???c v? trí ?n ??nh t?i th? tr??ng này. Ngoài ra theo th?ng kê, sau 9 tháng ??u n?m 2014, Hyundai ?ã bán ra ???c t?ng c?ng 78.000 chi?c Santa Fe. Chúng ta b?t ??u làm 1 s? ?i?m so sánh v?i các ??i th? c?a Hyundai Santafe Sport 2015:

 

 

Hyundai Santafe phiên b?n ??ng c? diesel có dung tích 2.2L turbo, s? d?ng ???ng d?n chung, phun nhiên li?u tr?c ti?p có h? tr? h? th?ng ?i?u khi?n van bi?n thiên ?i?n t? eVGT và h?p s? t? ??ng 6 c?p. ??ng c? cho công su?t t?i ?a 197 mã l?c t?i 3.800 vòng/phút và momen xo?n c?c ??i 445 Nm t?i 1.800 - 2.500 vòng/phút. Xe có kh? n?ng t?ng t?c t? 0-100km/h trong 9,8 giây và ??t t?c ?? t?i ?a 190km/h, tiêu hao nhiên li?u trong kho?ng t?c ?? t? 60-100km/h là 5,6 lít/100km (thông s? nhà s?n xu?t).

 

Hyundai Santafe 2013 voi cac doi thu khacHyundai Santafe 2013 voi cac doi thu khac -h2  

 

Hyundai Santafe V?i hàng gh? dành cho ng??i ?i?u khi?n và hành khách th? 2, m?i th? ??u không có gì ph?i chê trách. Ng??i lái có ???c t? th? ng?i và t?m quan sát t?t, hành khách phía sau nh?n ???c s? d? d? ? không gian ?? chân và ph?n ??u nh? gh? ng?i có th? ?i?u ch?nh ti?n lùi.

 

 

khong gian chua trong xe hyundai santafe phien ban sport khong gian chua trong xe hyundai santafe phien ban sport -h2

 

 Tham kh?o thêm: c?m nh?n ?ánh giá Hyundai Santafe 2013

Hyundai Santafe 2015  không có nhi?u thay ??i so v?i th? h? tr??c, ?? t?o cho khách hàng s? m?i m? cho chính chi?c xe h? mua vào nh?ng d?p cu?i n?m..theo nhà s?n xu?t thì santafe 2015 ???c thay ??i l??i t?n nhi?t ???c làm s?m màu h?n t?o cho chi?c xe m?nh m? và th? thao h?n, thêm vào ?ó là 4 chi?c mâm 19 v?i lazang m?nh m? và c?ng cáp t?o cho chi?c xe có th? v??t b?t c? ch??ng ng?i nào ho?c ch?y vào nh?ng ???ng có m?t ???ng cát lún…

Hyundai SantaFe 2015  ???c trang b? m?t s? c?i ti?n công ngh? nh? h? th?ng ?èn ch?y ban ngoài, g??ng chi?u ?i?m mù hay c?a s? t? ??ng.  ?áng k? là s? “k? th?a” công ngh? c?a c?p ?óng/m? t? ??ng “Hands-Free Smart Liftgate with Auto Open” t? dòng Sonata 2015: tài x? ch? vi?c ??t chi?c chìa khóa trong túi, ??ng c?nh cánh c?a trong vòng 3 giây và nó s? t? ??ng m?.

 

Cam bien mua tren santafe 2013 cua so dien tren santafe 2013 he thong loa tren santafe 2013 Khoi dong xe hyundai santafe 2013 Phanh santafe 2013 he thong suong mu trong hyundai santafe 2013
C?m bi?n m?a
Không c?n ph?i b?n tâm b?t c?n g?t n??c m?a. M?t c?m bi?n s? kích ho?t c?n g?t n??c khi phát hi?n m?a, cung c?p s? ti?n l?i và kh? n?ng hi?n th?.
C?a s? ?i?n an toàn
M?t công t?c - ch?c n?ng UP cung c?p t?ng c??ng an toàn. Thêm vào ?ó nó s? t? ??ng cu?n xu?ng khi m?t ch??ng ng?i v?t ???c phát hi?n.
H? th?ng 6 loa surround
Công ngh? x? lý tín hi?u Acoustic  c?i thi?n hi?u su?t âm thanh và hi?u ?ng âm thanh stereo. Th??ng th?c  c?m xúc ch?t l??ng cao t? b?t k? v? trí nào.

Khóa thông minh / kh?i ??ng
Kh?i ??ng nhanh chóng và d? dàng. Kh?i ??ng ch? c?n là m?t nút nh?n.

 

 

AVH
N?u ch?n ch? ?? phanh  D / R / S, h? th?ng phanh s? ti?p t?c ngay c? sau khi b?n r?i chân ra kh?i bàn ??p. T?ng ga s? h?y b? ch? ?? phanh.
 
H? th?ng s??ng mù
T? ??ng gi?i quy?t v?n ?? s??ng mù. Khi phát hi?n kính ch?n gió ng?ng t?, nó s? b?t ??u ki?m soát khí h?u ?? c?i thi?n t?m nhìn và an toàn.

Táo b?o nh?ng tinh t?, ?? s? nh?ng cân b?ng

M?t motif c?n bão ti?n ?áp ?ng thi?t k? ?iêu kh?c th? l?ng c?a Hyundai. T? c?t A trong
tr??c ??n ?úc tr??c xem tr?n tru, giao di?n là m?nh m? và phong cách.

den xe hyundai santafe 2013

 

mam xe hyundai santafe 2013

 

mat truoc xe hyundai santafe 2013

den sau xe hyundai santafe 2013

noi that santafe 2013

 

V? ph?n khung tr??c, So v?i Santa Fe hi?n hành, phiên b?n ??c bi?t 2015 ???c hãng xe Hàn tinh ch?nh h? th?ng lái và h? h? th?ng treo trên c? Santa Fe và Santa Fe Sport. H? th?ng lái nâng c?p v?i b? vi x? lý m?i 32 bit. ??c bi?t tr?i nghi?m lái xe c?ng ???c nâng c?p ?áng k?, thông qua vi?c s? d?ng h? th?ng bánh xe c?ng cáp ch?u l?c h?n và s? thay ??i k?t c?u ph?n ?uôi xe giúp ng??i lái có th? th?c hi?n nh?ng khúc cua h?p trong khi gi?m thi?u kho?ng tr??t c?a thân xe.

 

Hyundai Santa Fe 2015 ti?p t?c ???c trang b? h? d?n ??ng c?u tr??c tiêu chu?n và 4 bánh ??i v?i phiên b?n máy x?ng và 2WD ??i v?i phiên b?n máy d?u cho trung c? phiên b?n tiêu chu?n và c? Hyundai Santafe 2015 phiên b?n ??c bi?t. Bên trong là không gian n?i th?t 5, 6 ho?c 7 ch? cho khách hàng tho?i mái l?a ch?n.

 

Hyundai Santa Fe Sport 2015 ???c trang b? ??ng c? 4 xi-lanh, dung tích 2,4 lít, s?n sinh công su?t t?i ?a 190 mã l?c. Ti?p ??n là ??ng c? t?ng áp, dung tích 2.0 lít v?i công su?t t?i ?a 264 mã l?c. Lo?i t??ng ?ng dành cho Hyundai Santa Fe 2015 phiên b?n tr?c c? s? dài s? d?ng ??ng c? V6, dung tích 3,3 lít, t?o ra công su?t t?i ?a 290 mã l?c. T?t c? ??u k?t h?p v?i h?p s? t? ??ng 6 c?p tiêu chu?n.

 

 

Báo giá và thông s? k? thu?t ch? mang tính tham kh?o, b?n hãy liên l?c tr?c ti?p v?i chúng tôi ( 091 646 0022 ) ?? có ???c thông tin chính xác v? s?n ph?m.
 

Có th? b?n quan tâm: Kh?ng ??nh lòng tin v?i Hyundai Santafe 2013 ?ánh giá và c?m nh?n Hyundai Santafe 2013

Santa Fe hoàn toàn m?i thay ??i toàn di?n ?? tr? thành m?u xe sang tr?ng, x?p trên nhóm (Santa Fe CM + Honda CR-V + Sorento) b?ng t?n d?ng nh?ng ?u ?i?m: N?i ngo?i th?t tinh t?, trang b? thông minh.

noi that Hyundai Santafe 2013a

tai ebrochure hyundai santafe2013  
 Hyundai Santafe 2013a  

Hyundai Santafe 2013b

 

 

Phong cách thi?t k? “Torm Edge” ?em l?i v? ??p n?ng ??ng, s?c s?o, ??ng th?i có hi?u h? s? c?n không khí thu?c lo?i nh? nh?t trong phân khúc SUV: 0,33

CHÌA KHÓA THÔNG MINH: Ngoài các ch?c n?ng c?a chìa khóa thông minh, còn có thêm ch?c n?ng “Welcome” – khi phát hi?n ng??i lái ?i t?i, ?èn tín hi?u s? nh?p nháy, ??ng th?i b?t ?èn soi ???ng giúp cho vi?c lên xu?ng xe an toàn h?n.

Xem thêm s?n ph?m khác: Hyundai Santa fe, Hyundai Tucson, Hyundai Avante

Nh?n và gi? chu?t ?? xoay

 
mua xe hyundai accent 2013
mua xe hyundai accent 2013
mua xe hyundai accent 2013
mua xe hyundai accent 2013
SANTA FE M?u xe
TC21 V157
Thông s? chung Kích th??c t?ng th? (DxRxC) - (mm) 4.650x1.890x1.795
Chi?u dài c? s? (mm) 2.700
Kho?ng cách hai v?t bánh xe (mm) 1.615/1.620 (Tr??c/Sau)
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 165
Bán kính vòng quay t?i thi?u (mm) 5.400
H? th?ng treo tr??c Ki?u Macpherson v?i thanh cân b?ng
H? th?ng treo sau Liên k?t ?a ?i?m v?i thanh cân b?ng
Dung tích bình nhiên li?u (l) 70
??ng c? h?p s? ??ng c? x?ng 2.4 DOHC x  
??ng c? diesel 2.0 CRDi   x
S? t? ??ng 6 c?p x x
Thi?t b? an toàn Túi khí bên lái x x
Túi khí ph? x x
H? th?ng ch?ng bó phanh ABS x x
Camera h?u x x
Ch?c n?ng h? tr? ?? ?èo   x
H? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP   x
T?a ??u ch? ??ng x x
L?p La-z?ng Lazang ?úc h?p kim 17" 18"
C? l?p 235/65 R17 235/60 R18
L?p d? phòng x x
H? th?ng lái Vô l?ng g?t gù ?i?u ch?nh c? x x
Tr? l?c lái x x
Ngo?i th?t ?èn s??ng mù tr??c x x
C?a s? tr?i x x
Giá ?? ?? trên nóc x x
Xi nhan trên g??ng chi?u h?u x x
Cánh chu?n x x
Kính màu hàng gh? sau x x
N?i th?t Gh? da, vô l?ng, tay n?m c?n s? b?c da x x
Gh? da x x
? khóa phát quang x x
Gh? lái ch?nh ?i?n   x
Gh? ph? ch?nh ?i?n   x
T?a ??u ?i?u ch?nh lên xu?ng x x
AM/FM + CDC (6 ??a) + MP3 + c?ng k?t n?i Ipod x x
?i?u khi?n âm thanh trên vô l?ng x x
S? loa 6 loa 6 loa
Ti?n nghi G??ng chi?u h?u ?i?u ch?nh ?i?n + g?p ?i?n x có s?y
S?y gh?   x
C?a s? ?i?u khi?n ?i?n, bên lái lo?i 1 ch?m x x
??ng h? hi?n th? thông s? hành trình x x
?i?u khi?n góc chi?u sáng x x
H? th?ng khóa c?a trung tâm x x
G??ng chi?u h?u trong xe ch?ng chói x x
Chìa khóa ?i?u khi?n t? xa x  
Smart key + kh?i ??ng nút b?m + ch?ng tr?m ?i?n t?   x
Chân ga t? ??ng   x
?i?u hòa t? ??ng   x
Ke gió phía sau x x
Quý khách vui lòng g?i 091 646 0022 ( Ms Thanh ) ?? ???c t? v?n và có giá t?t nh?t.


L?u ý: vì dòng xe Santa Fe 2015 CKD nh?p v? s? l??ng có h?n, quý khách vui lòng g?i ngay (091 6460022 Ms Thanh) ?? ??t tr??c.

 

bao gia xe hyundai


Bản tin tức

Thương hiệu xe Hyundai

Chương trình trả góp

Dự trù chi phí mua xe Hyundai

Chế độ bảo hành

Giờ làm việc

Thứ hai - Chủ nhật

08:00AM - 09:00PM

ban do dia chi Hyundai tren Google Map
SHOWROOM XE HYUNDAI

HYUNDAI KINH DƯƠNG VƯƠNG

56A An Dương Vương

Phường 16, Q8, Tp Hồ Chí Minh

   
BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline 091 646 0022
Email: thanhphan@hyundaioto.com.vn


Liên kết: mua bán oto xe hơi | Hyundai blog | Nuoc hoa nam | Nuoc hoa nu | mua bán oto xe hơi | đăng tin mua bán oto xe hơi miễn phí | tìm mua xe oto | Ford EcoSport 2016 | Ford Ranger 2016 | Ford Transit 2016 | giá xe Ford | gia Ford Ranger 2016 gia Ford Transit 2016